Vad:

Ökat
antal strategier kring öst-västliga transportlänkar

Varför:

En länk över Kvarken bidrar till  regional utveckling och ett stärkt näringslivet

Vem:

Kvarkenrådet, INAB och VASEK . Samarbete med näringsliv och myndigheter.

Projektstart:

2016

Projekttid:

2 år

Budget:

8,3 msek

Midway Alignment Botnia-Atlantica - del två

Under 2015 startade projektet Midway Alignment Botnia-Atlantica - MABA. Nu är fas ett avslutad och arbetet fortsätter med projektet MABA II. Projektet ska resultera i underlag inför fortsatta investeringar i det öst-västliga transportstråket. Samordnande stödmottagare är Kvarkenrådet och övriga projektpartners är INAB (SV) och VASEK (FI).

Aktiviteterna i MABA II genomförs i partnerskapet samt i nära samarbete med regionala myndigheter och näringsliv.

Följande utredningar och analyser kommer att genomföras:

  • Utredning av Kvarkenhamnarnas TEN-T- status* och kopplingar till det strategiska stomnätet inom EU (Core-network).
  • Nulägesanalys och utredningar av befintliga resurser, inklusive framtagande av gränsöverskridande hamnstatistik
  • Fördjupad Impact Analysis
  • Uppföljning och fördjupning av regionala och nationella utvecklingseffekter av en ny färja samt en förstärkt förbindelse över Kvarken
  • Analys av slutlig färjedesign, projektering/upphandlingsunderlag för hamn- och terminalområdena samt nya färjan
  • Utredning av olika finansieringsalternativ
  • Kunskaps- och informationsspridning
  • Deltagande i seminarier och mässor, möten med berörda myndigheter inom EU och nationellt. 

Det övergripande syftet med MABA är att etablera ett smidigt infrastruktursystem i norra Europa, som är till nytta för både godstransporter och persontrafik. Målsättningen är att skapa en gränshinderslös region i Kvarkenområdet, med ett välfungerande miljövänligt transportstråk i öst-västlig riktning, erkänt inom TEN-T nätverket.

__________________________________________________________________________

* TEN-T:
EU vill inrätta och bygga ut ett fullständigt transeuropeiskt transportnät (TENT-T) som består av infrastruktur för transport via järnväg, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och flyg. Syftet är att få den inre marknaden att fungera på ett smidigt sätt. Källa: riksdagen.se

 

Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen:

EU Logotyp Botnia Atlantica