2017-02-06

Är du berörd av Norrbotnianan?

Trafikverket beslutade 2010 om vilken korridor som ska gälla för Norrbotniabanan. I fjol återupptogs arbetet för mer detaljerad planering av sträckan, inom den beslutade korridoren mellan Umeå-Skellefteå. Nu går Trafikverket ut igen med information om beslutad

Eftersom flera år har gått sedan beslutet togs, kan det finnas berörda som inte känner till hur de kan påverkas av Norrbotniabanan. Trafikverket går nu ut igen och informerar om läget i projektet via annonser i dagspress och webb.

Inom korridoren, som kan vara upp till cirka 2 km bred, ska den exakta järnvägslinjen läggas fast i järnvägsplaner för de olika delsträckorna under 2017-2019. Fastighetsägare inom korridoren kan påverkas på olika sätt av den nya järnvägen. Och även andra som bor eller vistas nära.

Samråd genomfördes under hösten 2016 för sträckan Umeå-Dåva. Under 2017-2018 kommer Trafikverket att bjuda in till ytterligare samrådsmöten med fastighetsägare, nyttjanderättshavare och övriga intressenter. På mötena redovisas förslag till den framtida järnvägssträckning, vilka områden som kan komma att påverkas och deltagare kan lämna synpunkter. 

På Trafikverket webbplats kan du följa alla steg i projektet Norrbotniabanan. Där finns kartor över beslutade järnvägskorridorer, utredningar och de senaste nyheterna om pågående planeringsarbete.