2015-08-31

Idag tar Sandahlsgruppen över driften av NLC Terminal

Idag tar Sandahlsgruppens dotterbolag, Sandahls Goods & Parcel AB, över som operatör av Umeå Godsterminal/NLC Terminal efter Logent.

Lastning NLC från lastbild till järnväg

Bolaget är idag bl.a. transportör för Schenker och deras största samarbetsparterners. I samband med övertagandet har Sandahls Goods & Parcel AB även köpt Umeåföretaget Milles åkeri.

Trafikverket äger kombiterminalen men Infrastruktur i Umeå AB (INAB) har ett 20-årigt arrendeavtal och ska via upphandlad entreprenör svara för drift och underhåll av terminalen.

För mer information, kontakta:
Thord Sandahl, Koncernchef, Sandahlsbolagen, 0733-73 60 10 
Bertil Hammarstedt, VD INAB, 070-675 68 60

 ..................................................................................................................................

NLC Terminal och NLC Park

NLC Terminal är en ny, intermodal terminal i Sveriges strategiska kombinät som ska möta det ökade transportbehovet i Umeå, en av de främsta tillväxtstäderna i Europa.

Terminalen har nio järnvägsspår, 200–900 meter långa, en godsterminal samt serviceanläggningar och uppställningsplatser för lastbärare.  Spårlängden är 3 220 m. I Umeå hanteras ca 35 000 TEU per år och volymerna bedöms öka med minst 10 procent årligen.

I anslutning till terminalen finns även NLC Park, 40 hektar mark för etablering av logistisk verksamhet; lagerhållning m m.