Dåva Terminal AB

Dåva Terminal AB är ett kommunalt bolag, och dotterbolag till INAB-Infrastruktur i Umeå AB, som bildades 2016 tillsammans med Umeå Energi och Dåva DAC. Bolaget har till föremål att projektera, anlägga och förvalta industrispår från Norrbotniabanan till industriområdet Dåva Företagspark samt tillsammans med Umeå kommun förvärva, utveckla och försälja mark intill detta industrispår för industrisyfte.

Bolaget skall med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip, utveckla och förvalta järnvägsanläggningar och industritomter med behov av närhet till järnvägsanläggning för att främja Umeås tillväxt och utveckling som ett logistikcentrum i norr.

Dåva företagspark

Dåva företagspark är belägen ca en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Anläggningen etablerades i början av 1970-talet för omhändertagande av avfall. Företagsparken ligger i ett område som varken är klassat som riksintresse för friluftsliv, kultur eller naturvård och har unika geologiska förutsättningar att hantera avfall som fordrar syrefri miljö. Området har en stor skyddszon med avseende på störningar från buller och lukt. Sedan starten har företagsparken vuxit kraftigt. Sammantaget är ett tiotal företag inriktade på materialåtervinning och forskning etablerade i området. Områdets tillväxtpotential bedöms stor.

I slutet av 1990 talet påbörjade Umeå Energi planering och byggande av Dåvamyrans Kraftvärmeverk för att försörja Umeå med fjärrvärme och produktion av grön el. Umeå energi driver sedan 2000 en avfallsförbränningsanläggning inom området. Sedan 2010 är en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i full drift. Bränsleleveranser till anläggningen består av hushålls- och verksamhetsavfall från kommuner i norra Sverige samt import från Europa, främst Norge. I och med idrifttagningen av den nya biobränsleeldade kraftvärmepannan under 2009 har situationen förändrats radikalt. Stora mängder biobränsle transporteras in till anläggningen samtidigt som mängden restprodukter som kan återanvändas har ökat radikalt. I dag produceras ca 700 Gwh värme, vilket motsvarar 75-80% av all värme som levereras i Umeås fjärrvärmenät, samt ca 270 GWh el vid Dåvamyrans kraftvärmeverk.

Total hanteras idag ca 700 000 ton gods/ år i området. Det handlar om ca 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.

För mer information om Dåva Företagspark besök Umeå Kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrbotnibanan

Norrbottniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som beräknas stå klar 2030. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Den kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.

Byggandet av Norrbotniabanan är påbörjat. Och i samband med det förbereder sig också Umeå med bland annat den nya järnvägserminalen på Dåva och blivande resecentra i Sävar.

Norrbotniabanan med en järnvägsanslutning till Dåva Företagspark kommer att innebära stora möjligheter att utveckla området men också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg. INAB samordnar kommunens arbete med koppling till Norrbotniabanan.

Mer information om Norrbotniabanan hittar du på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Daniel Rönnberg, Marknadsstrateg INAB

Daniel Rönnberg
Marknadsstrateg, INAB
Tel. 070-349 98 86
daniel.ronnberg@umea.se

STYRELSE

Lennart Holmlund, ordf
Maja Westling, vice ordf
Gustaf Sjölund
Jörgen Aronsson
Mårten Henriksson
Ulf Kullh

På Dåva-området, norr om Umeå, bygger Dåva Terminal AB en järnvägsterminal med stickspår från Norrbotniabanan för effektiv och hållbar samordning av transporter vid Dåva Företagspark.

Dåva Företagspark har inriktning mot en mer cirkulär värld genom återvinning, miljö och därtill hörande logistik.

I området verkar idag ett tiotal aktörer, bl a Ragn-Sells, SUEZ Recycling AB, Miljötekniskt Center AB (MTC), Allmiljö AB, Arevo, Svevia, Ume Assistance, Umeå Energi AB och Dåva DAC.