Integritetspolicy

Personuppgifter hos Infrastruktur i Umeå AB med dotterbolagen Umeå Vagnverkstad AB, Dåva Terminal AB– Integritetspolicy – GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation 2016/679/EC) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Vi har därför listat nedan grundläggande integritetsprinciper för att förtydliga detta.

Personuppgiftsansvariga - våra grundläggande integritetsprinciper

Inom INAB-koncernen värnar vi om din personliga integritet och dina personuppgifter. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och följer de gällande lagar, branschregler och andra relaterade standarder som finns för att skydda privatpersoners integritet och rättigheter.

Infrastruktur i Umeå AB (INAB "vi", "oss") är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. I de fall du lämnar dina personliga uppgifter vid t ex avtalstecknande till något av våra dotterbolag är då respektive bolag personuppgiftsansvarig och samma regler gäller även för dem.

Vi ansvarar för dina uppgifter (t ex namn, födelsedata, kontaktuppgifter) och hanterar dem gällande dataskyddslagstiftning.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om integritet och dataskydd:

E-post: inab@umea.se

Insamling av personuppgifter

När du är i kontakt med oss kan du komma att lämna information till oss om dig själv eller din verksamhet som anses utgöra personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen, till exempel om du:

 • Besöker vår webbplats och genom vår användning av cookies
 • Kontaktar oss via vår webbplats (datainsamling via e-tjänster; t ex webbformulär).
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor mm.
 • Lämnar information om dig själv via kommunikation med oss på andra sätt t ex; skriftligt/e-post, telefonsamtal.

Information som vi samlar i samband med ovan aktiviteter kan till exempel innehålla:

Ditt namn, personnummer, faktureringsadress och fastighetsadress, kontaktinformation, all nödvändig information för fakturering (om tillämpligt) och eventuella ytterligare uppgifter du ger oss.

Från vilka källor inhämtar vi dina personuppgifter

Utöver personlig data som du själv lämnar till oss kan dina uppgifter komma att uppdateras mot offentliga och privata register, exempelvis uppdatering av adressuppgifter folkbokföringsregistret hos Skatteverket. Det kan vara nödvändigt för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och för att avtal ska kunna fullgöras.

Vad vi använder dina personuppgifter till (ändamål/syfte)

Generellt sett behandlar (t ex registrerar och lagrar) vi de uppgifter som du lämnat till oss om de är relevanta för att vi ska kunna fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden och tjänster eller för att kunna kommunicera med dig postalt eller digitalt.

Exempel på hur dina personuppgifter kan komma att användas (om tillämpligt):

 • För att bearbeta jobbansökningar när du ansökt eller skickat in en intresseanmälan;
 • För att registrera dig som kund eller kontaktperson/företrädare för en kund
 • För förberedelse för eller administration av de tjänster som vi ingått avtal med dig samt aktivera och utföra fakturering
 • För säkerställande av din identitet
 • För att kommunicera med dig via olika kanaler, inklusive att tillhandahålla kundservice; om du skickat in en förfrågan eller kundsynpunkt, för att skicka tjänstrelaterade meddelanden, driftinformation, bekräftelser och uppdateringar
 • För viss statistik (så som statistik till SCB Statistiska Centralbyrån eller intern statistik)
 • För informationsändamål eller tjänster inom vår koncern samt samarbetspartners till vår koncern. (Se vidare om Marknadsföring längre ner i texten)
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget (t ex förhindrande av skräppostutskick, phishing, försök till olovlig inloggning på användarkonton)

Hur vi hanterar ditt personnummer

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Om du har skyddad identitet eller vill vara anonym

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt kan du inte lämna med några personliga uppgifter (i till exempel ett e-postmeddelande) eftersom dessa uppgifter registreras och blir det vi kallar offentlig handling.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom INAB-koncernen eller till samarbetspartner (exempelvis tjänsteleverantörer), till exempel för att utföra det uppdrag som berörd person har begärt. Detta kan vara nödvändigt i samband med att en tjänst levereras från oss. Ytterligare exempel är tjänsteleverantörer som hjälper oss med t ex informationsmaterial (print och distribution samt medie- och reklambyråer) och IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Om sådant överlämnande av uppgifter sker till någon som biträder oss (s k personuppgiftsbiträde) lämnar INAB instruktioner om hur den mottagande parten ska behandla personuppgifterna och om sekretess. Om dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det mottagande företagets integritetspolicy.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker lovar vi dig att vi kommer att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina data behandlas på ett säkert sätt.

INAB omfattas av offentlighetsprincipen och uppgifter i allmänna offentliga handlingar kan komma att lämnas ut till den som begär det, om inte uppgiften omfattas av sekretess.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kommer inte att användas för direktmarknadsföringsändamål, s k profilering.

Tillgång till dina personuppgifter och information

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna i form av ett registerutdrag. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Ett sådant registerutdrag får du inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader (i så fall blir du informerad om detta inom en månad).

När du lämnar uppgifter till oss har du rätt att få information om att vi behandlar dina personuppgifter och varför vi gör detta. Kontakta gärna oss om du inte tycker att du har fått tillräcklig information.

Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla personuppgifter grundar sig antingen på ett samtycke eller fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s k dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Säkerhet

INAB-koncernen använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom otillåten användning, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen i förhållande till rimlighet samt mängd och känslighet av personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi håller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och enligt lagstadgade lagringsperioder för respektive ändamål. Dessa skyldigheter kommer t ex från offentlighets- och sekretesslagstiftning, bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och arkivlagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Det innebär bland annat att vi kommer att ta bort eller anonymisera dina uppgifter (så att de inte kan knytas till dig personligen eller användas till andra syften) och annan information i våra databaser när mellanhavanden i avtalet är slutreglerade. Detta förutsatt att informationen inte längre är nödvändig för det syfte som det samlades in för eller att den bedöms ha ett bevarandevärde utifrån arkivlagen. Uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra avtal eller annan laglig grund kan t ex vara insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster som därför inte alltid kan begränsas eller raderas.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats. Sker det större förändringar av vår hantering av personuppgifter kommer du att bli meddelad personligen. Vår hantering av personuppgifter kan t ex komma att ändras om lagstiftningen förändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakta oss vid frågor om dataskydd

INAB gör allt för att säkerställa att all data vi behandlar är korrekt. Detta gäller naturligtvis också för all personlig information vi behandlar. Du har rätt att korrigera ofullständig, missvisande eller felaktig information om dig själv, begära ett registerutdrag och i viss mån begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Observera dock att vissa lagliga skyldigheter kan hindra oss från att radera samtliga delar av dina personuppgifter. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen; kontakta: datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig:

INAB- Infrastruktur i Umeå AB
Umestan Företagspark, hus 4
903 47 Umeå
Tel: 090-16 68 00
E-post: inab@umea.se

Dataskyddsombud:

Niclas Nordström, Insatt AB
Telefon: 0732-50 49 51
E-post: niclas.nordstrom@qnister.com