NLC Umeå
Vad:
Ny väg och järnväg till Umeå Hamn
Varför:
Effektiviserar godshantering och transporter i hamnen och ökar säkerheten.

Vem:

Samfinansierat av Umeå Kommun (huvudägare), EU, Trafikverket och Tillväxtverket. Projektledning från INAB.

Brohamnsprojektet - ny väg och järnväg till Umeå Hamn

Umeå hamn som hanterar 2,2 miljoner ton gods årligen är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. För att klara de ökande gods- och persontransporterna inom hamnområdet har en ombyggnad och tillbygnad av av järnvägen och väg E12 inom området genomförts. Den nya anläggningen stod klar i november 2013 och är nu klar för trafikering.

Hamn- och sjöfartsutvecklingen går mot allt större fartyg, ökade kombitransporter och containerisering av industrins transporter. För dessa transportsystem måste väg och järnväg kopplas till sjöfarten och hamnarna på ett bra sätt. Den befintliga väg E12 hade vära kurvor, med flera in- och utfarter, restriktioner kring oljehamnen samt dispenstransporter från hamnen. Vägen gick också nära flera oljecisterner vilket är en riskfaktor vid olyckor.

Med en ny väg och järnväg till Umeå hamn ökar nu trafiksäkerheten, hamnområdet med dess kunder kan fortsätta att utvecklas och regionen får ett effektivare transportsystem som gynnar miljövänliga transportsätt.

Umeå Kommun är projektets huvudägare. INAB bidrog med projektledning.


Kontakt:

Gunnar Isaksson
projektledare, INAB

tel: 090-71 80 00

 

Flygbild Umeå Hamn ombyggnad
"En ny sträckning av järnvägen och E12 behövs för att möta kraven på ökade gods- och persontransporter".

Läs förstudien här Pdf, 9.8 MB. (Pdf, 9.8 MB)