Vad:

Utreda och projektera planerade investeringar i Umeå hamn.

Varför:

Förbereda för kommande byggarbeten.

Vem:

Umeå Hamn AB
INAB
Kvarken Ports


Projekttid:
Juli 2022- juli 2024


Budget:
3 980 000 EUR
varav EU-stöd:
1 990 000 EUR

UMEA PORT OF THE FUTURE – for
sustainable transports and modal shift in the Scan-Med Core Network Corridor

Det övergripande målet med projektet är att stärka EU:s inre marknad genom att förbättra kapaciteten för sjötransporter via Umeå hamn, främja den industriella expansionen i norra Europa och samtidigt minska miljöpåverkan
från transportsystemen.

Projektet sker i Umeå hamn, Sverige, som ingår i det övergripande TEN-T-nätet inom EU. Det syftar till att projektera planerade investeringar för Södra kajen och muddring av farleden. Det innebär att genomföra nödvändiga tekniska
studier, kostnads- och nyttoanalyser samt miljöstudier för att uppgradera hamnens kapacitet som ett svar på den industriella expansionen i region.

Dessa studier är förberedande för de arbeten som ska genomföras i framtiden (inte en del av det nuvarande projektet) och omfattar byggandet
av nya kajer, optimering av intermodal infrastruktur i hamnen och anpassning av farled.

Projektet är indelat i fem arbetspaket (Work package, WP):

WP1 - Kajstudier
- Projektering av Södra kajen
- Utredning och projektering av landström (Elektrifiering av Umeå hamn)

WP2 - Infrasruktur internlogistik
- Övergripande transport-/logistikutredning
- Projektering väg och hamnentré
- Projektering järnvägsspår

WP3 - Muddring farled
- MKB muddring inkl. miljötillståndsansökan
- Projektering för mudring i hamnområde
- Simulering farled till Umeå hamn

WP4 - Lönsamhetsanalys

WP5 - Projektledning och kommunikation

KONTAKT

Isabella Forsgren
Infrastrukturstrateg
INAB
070-326 12 60
isabella.forsgren@umea.se