Vad:

Nya terminalytor och spår samt elektrifiering.

Varför:

Ny infrastruktur för mer effektiva och miljövänliga godstransporter och logistik i hamnen.

Vem:

Umeå Kommun

Infrastruktur för effektiv
samordning av transportslag vid Kvarken Ports

Umeå kommun driver under 2017-2019 ett regionalfondsprojekt på Hillskär vid Kvarken Ports i Umeå. I projektets aktivteter ingår bl.a. en ny godsterminal.

Projektet ska skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare godstransporter med bättre logistik i nord-sydlig och öst-västlig riktning, särskilt för råvarutransporter i regionen kopplade till färjan mellan Umeå och Vasa. En ny terminal kompletterar övriga terminaler i Västerbotten och utgör den sista länken i en fullt utbyggd terminalstruktur längs E12-stråket. Projektet upptagningsområde täcker in norra Sverige, Norge och Finland. 

Planerade aktiviteter i projektet ska förbättra de multimodala kopplingarna mellan sjöfart och järnväg i hamnområdet. De förväntas bidra till ökad kapacitet, förkortade transporttider och minskade kostnader för regionens företag.

Följande två delmål är direkt kopplade till projektets huvudaktiviteter:

1. Ny terminal på Hillskär

2. Spår och elektrifiering

Det övergripande målet med projektet är att stärka konkurerrenskraften och tillväxten för näringslivet i Övre Norrland. Projektet finansieras av Umeå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Information på Umeå Kommuns webbplats

KONTAKT

Gunnar Isaksson
Teknisk projektledare
INAB
070-592 46 09
mejl

Emmy Sundin
Administrativ projektledare
Näringslivsservice
Umeå kommun
090-16 23 72
070-327 69 62
mejl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.