Historik om Umeå C

Vykort från Umeå C med isbjörnar (montage), 1960.

Umeå Centralstation, numera benämnt Umeå C, ritades av arkitekt Folke Zettervall och byggdes 1895-1896, inför dragningen av järnvägsspår från Vännäs till Umeå. Stationshuset är i dag byggnadsminnesförklarat.

Umeå stationshus blir byggnadsminne

I februari 2015 beslutade länsstyrelsen att stationshuset för Umeå C skulle bli ett byggnadsminne enligt kulturlagen. Det innebär bl.a. att stationsbyggnaden inte får rivas eller förändras utvändigt. Äldre fast inredning, samt inredning som rekonstruerats till äldre utförande, får inte förändras och byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten som berör skyddade delar ska planeras och utföras i samråd med Länsstyrelsen och göras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Umeå station 1988

Umeå station år 1899.

Personal exp umeac

Stationsinspektör med personal på expeditionen.  Fototid:1910 -1940.

Stort stadshistoriskt värde

Umeå stationshus berättar om järnvägens stora betydelse i det Umeå som växte fram efter stadsbranden, samt om de miljöer som mötte resenärer och järnvägspersonal. Att stationshuset fortfarande kan användas för sitt ursprungliga ändamål förstärker det kulturhistoriska värdet. Byggnaden byggdes som en motpol till Rådhuset i andra änden av Rådhusesplanaden.

Rådhuset och Umeå C

Flygfoto över Umeå centrum och Rådhuset. Järnvägsstationen i överkant. År 1960.

Umeå station 1940

Kungabesök på Umeå station 1940.

Tegel istället för trä

Järnvägsstationens stil har karaktäriserats som ”rundbågestil”. Vid denna tid var det vanligt att byggnader för ”industriellt ändamål” gavs denna stil. Det nakna teglet, ”rohbau”, blev vanligare även på prestigebyggnader från och med 1890-talet. Järnvägsstationerna som uppfördes runt sekelskiftet vid de nyanlagda järnvägarna i Norrbotten och Västerbotten byggdes oftast i trä. Men det faktum att Umeå var residensstad och att alla offentliga byggnader i staden som uppfördes efter branden 1888 byggdes i sten, påverkade troligen att SJ lät bygga stationshuset i tegel.

Umeå station 1960

Umeå station 1960

Den ursprungliga karaktären bevarad

Stationshusets utsida är välbevarad och har genomgått förhållandevis få genomgripande förändringar. Insidan av stationshuset har däremot förändrats ett flertal gånger, bland annat till följd av att rumsindelningen har ändrats flera gånger. Ursprungligen fanns en gemensam väntsal för 1:a och 2:a och en stor väntsal för 3:e klass. Idag fungerar vestibulen som väntsal för alla resenärer och har restaurerats med hög ambitionsnivå för att återfå den ursprungliga karaktären. 

Umeå stationshus vinter 1950

Vinterkväll vid Umeå station 1950

Källor och mer information

Texten ovan är ett sammandrag av texter hämtade från följande dokument utfärdade av Länsstyrelsen:

  • Beslut 2015-02-19. Förklaring att Umeå stationshus, beläget på fastigheten Umeå 7:4, Umeå centrum och kommun, Västerbottens län, har övergått till att bli byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.
  • Skyddsområde för byggnadsminnet Umeå stationshus. 2015-02-19.

Samt en rapport från Historiska Hus:

  • Antikvarisk rapport, invändig ombyggnad 2011. Historiska Hus.

De historiska bilderna är hämtade från Trafikverkets samlingsportal, www.samlingsportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..