Dåva företagspark
Vad:

En järnvägs-terminal med två industrispår i Dåva Företagspark

Varför:

Ger Dåva Företagspark möjligheter att fortsätta växa och utvecklas.

Vem:

Dåva Terminal med projektledning av INAB.


Projekttid 2020-2022


Järnvägsterminal på Dåva företagspark – effektiva logistiklösningar längs Norrbotniabanan

Bolaget Dåva Terminal AB planerar och bygger en ny järnvägsterminal på Dåva Företagspark. Projektet inleddes under 2020 och terminalen beräknas vara klar i slutet av 2022.

Storskaliga satsningar på gods- och logistikinfrastrukturen har genomförts i Umeå och Västerbotten de senaste åren. Det handlar om utbyggnaden av NLC Terminal/Umeå godsbangård, NLC Park och investeringar i Umeå hamn. Till det kommer en planerad upprustning av Tvärbanan mellan Umeå och Storuman, en ny omlastningsterminal i Stensele och pågående utveckling av terminalstrukturen i Lycksele.

Det strategiska logistiknav kring NLC som just nu växer fram kommer att spela en viktig roll i det nordiska transportsystemet. En järnvägsanslutning till Dåva företagspark är därför en naturlig utveckling av NLC och medger tillsammans med upprustningen av Tvärbanan viktiga systemeffekter som stärker såväl Botniabanan som en framtida Norrbotniabana. Nya möjligheter att t ex importera biomaterial sjövägen skapas och det finns en strategisk koppling till satsningarna i Umeå hamn som bl a innehåller en lösning för omlastning sjöfart/järnväg.

En komplettering av logistiken till Dåva företagspark med en järnvägsförbindelse skapar möjligheter för Umeå och regionen att konkurrera i den pågående energiomställningen och hantera de volymer som kommer att behövas i framtiden.

BYGGINFORMATION 2021

Byggarbeten december

Under december fortsätter arbetet med utskiftning och fyllnadsarbete för terminalytan. Arbetstakten förväntas minska något i och med sjunkande temperaturer.

Under tidigare schaktarbeten påträffades en mängd större stenblock. Dessa knackas nu med hjälp av grävmaskin till mindre delar, för att kunna återanvändas inom arbetsområdet.

Kontaktledningsfundamenten kommer att placeras längs järnvägen, där det också schaktas för dränering som ska läggas längs spåren.

Arbete med VA fortlöper under vintern. Dagvattenledningar
och brunnar kommer att placeras.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Under november fortlöper de större schakt- och fyllnadsarbetet för terminalytan, järnvägen samt dammarna.

I mitten på månaden förväntas det större schaktarbetet vara avslutat och arbetet med VA tar vid.

Material innehållande bland annat brunnar och rör transporteras löpande in på området.

Projekteringsarbetet för järnvägen innehållande BEST (Bana El Signal Tele) fortlöper och intensifieras under november för att vara klart för leverans innan
jul.

Parallellt sker en samordning med Trafikverkets upphandlade entreprenör gällande Norrbotniabanan.

Foto: DBX

Foto: BDX

Foto: BDX

De kommande veckorna fortsätter arbetet på större delen av arbetsområdet:

 • Schaktarbete för södra dammen.
 • Fyllningsarbete för infartsväg, triangelvägen samt den del av terminalytan som är färdigterrasserad.
 • Diket från damm till järnväg läggs och förberedande arbeten för järnvägen genomförs.
 • Inkoppling av provisoriskt vatten.
 • Etableringen innehållande omklädningsrum och andra bekvämligheter för personalen anländer under vecka 41. Kontorsplatser kommer finnas tillgängliga till BDX, BIMAC och INAB för ett tätt samarbete.
 • Tillsammans med Umeå Energi kommer schaktning och förläggning av elkabel att ske för ström till arbetsområdet och framtida terminal. Berörda delges information för kommande elavbrott.


Foto: DBX

Foto: BDX

Arbetet fortlöper de kommande veckorna över större delar av arbetsområdet. Schaktarbete och påbörja av fyll av terminalytan kommer utföras samt arbete för dagvattendamm i norr. Vidare fortsätter arbetet med vägar på området, repspårsväg, terminalväg samt inkörsvägar till området.

En kortare vattenavstängning planeras genomföras i början av vecka 39 för att göra en provisorisk inkoppling till ledningsnätet för att temporärt kunna flytta vattenledningen som går till Hjoggmark. Berörda fastigheter kommer att få SMS-utskick från Vakin med mer information.


Foto: DBX

Foto: BDX

Foto: BDX

För de kommande veckorna fortlöper de sista av arbetet med avtäckning som sedan övergår till schakt av dammar samt terminalytan ner till terrassnivå.

Vidare kommer byggnation av infartsväg söder, framtida huvudentrén, att påbörjas. Under vecka 36 levererades bygghandlingar kopplade till markarbeten för granskning.

När järnvägsterminalen är färdigställd kommer transport till Dåva även kunna ske på räls istället för bara väg.

"Visste du att ett godståg klarar av lika mycket last som 30 långtradare? 

Fotograf: DBX

Fotograf: BDX

Fotograf: Jonathan Melinder

Fotograf: Jonathan Melinder

Fotograf: Jonathan Melinder

Fotograf: Jonathan Melinder

Under sommaren har förberedande arbeten genomförts och nu arbetar flertalet grävmaskiner med markplanering, utfyllnad och anläggning av byggvägar.

 • De senaste veckornas regninga väder har medfört större mängder vatten på arbetsområdet. För att skydda Hjåggmarksbäcken är filtervallar uppsatta i diken för att öka reningsgraden på vattnet samt minimera grumling i bäcken.
 • Under de kommande veckorna fortlöper projekteringen samtidigt som förberedande markarbeten fortsätter.
 • Vidare påbörjas förberedelser av anläggandet av dagvattendammar.

Genomgång av projektplan, säkerhet och arbetsmiljöplan tillsammans med underentreprenörer.

Pågående markplanering och anläggning av byggvägar på terminalområdet.

 • Avtäckning etapp 2 med grävmaskin.
 • Förberedande av yta (etapp 2) som kommer användas som mellanupplag för massor som skall användas inom projektet.

 • Bygget av Umeås nya järnvägsterminal på Dåva startade i slutet av juli.
 • Förberedande markarbeten i form av stubbfräsning, avtäckning och anläggning av byggvägar.
 • Projekteringen fortlöper under sommaren och förväntas vara klar till slutet av augusti.
BDX tog första skoptaget i slutet av juli.

BDX tog första skoptaget i slutet av juli.

Om terminalen

Terminalen är planerad i områdets norra del. Det innebär goda möjligheter att utveckla nya verksamheter i anslutning till terminalen samt goda förutsättningar att förlänga spåren västerut genom området vartefter behoven uppstår. Det kommer att vara en sk öppen terminal med transparent prissättning och möjlighet för alla aktörer att nyttja den. Inledningsvis planeras terminalen med två kortare hanteringsspår samt en intilliggande terminalyta. Terminalen kommer att vara elektrifierad och all hantering ska kunna ske med elektriska linjelok och endast lokpersonal. Terminalen ska smidigt kunna nås av tåg både söder- och norrifrån.

Framtida volymer

En järnvägsanslutning innebär stora utvecklingsmöjligheter för verksamheterna inom Dåva Företagspark. Nuvarande volymer skulle kunna utökas med leveranser från andra regioner inom landet samtidigt som möjligheter till utveckling av helt nya verksamheter och nya aktörer blir möjlig.

Umeå Energi har förberett den nya kraftvärmeanläggningen så att den kan sammankopplas med en ny enhet för ett bioenergikombinat som skulle bli unikt vad beträffar energieffektivitet. En sådan anläggning skulle kräva mycket stora volymer träråvara som inte finns i närregionen, utan måste tas från Norrlands inland, alternativt importeras från Canada, de baltiska länderna eller Ryssland.

Beroende på anläggningsstorlek kan volymbehovet uppskattas till cirka 750 000 ton per år. Till detta kommer transporter ut från anläggningen. Denna volym kan uppskattas till 50 000 ton i form av flytande fordonsbränsle, aska, gröna kemikalier och andra produkter från processen.

Dåva företagspark

Dåva företagspark är belägen ca en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Anläggningen etablerades i början av 1970-talet för omhändertagande av avfall. Företagsparken ligger i ett område som varken är klassat som riksintresse för friluftsliv, kultur eller naturvård och har unika geologiska förutsättningar att hantera avfall som fordrar syrefri miljö. Området har en stor skyddszon med avseende på störningar från buller och lukt. Sedan starten har företagsparken vuxit kraftigt. Sammantaget är ett tiotal företag inriktade på materialåtervinning och forskning etablerade i området. Områdets tillväxtpotential bedöms stor.

Total hanteras idag ca 700 000 ton gods/ år i området. Det handlar om ca 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.

Norrbotniabanan

Bygget av Norrbotniabanans första ettapp upp till Dåva företagspark är i full gång. Norrbotniabanan med en järnvägsanslutning till Dåva Företagspark innebär stora möjligheter att utveckla området men också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg. INAB samordnar kommunens arbete med koppling till Norrbotniabanan.