Vad:

En järnvägs-terminal med två industrispår i Dåva Företagspark

Varför:

Ger Dåva Företagspark möjligheter att fortsätta växa och utvecklas.

Vem:

Dåva Terminal med projektledning av INAB.


Projekttid 2020-2022


Järnvägsterminal på Dåva företagspark – effektiva logistiklösningar längs Norrbotniabanan

Bolaget Dåva Terminal AB planerar och bygger en ny järnvägsterminal på Dåva Företagspark. Projektet inleddes under 2020 och terminalen beräknas vara klar i slutet av 2022.

Storskaliga satsningar på gods- och logistikinfrastrukturen har genomförts i Umeå och Västerbotten de senaste åren. Det handlar om utbyggnaden av NLC Terminal/Umeå godsbangård, NLC Park och investeringar i Umeå hamn. Till det kommer en planerad upprustning av Tvärbanan mellan Umeå och Storuman, en ny omlastningsterminal i Stensele och pågående utveckling av terminalstrukturen i Lycksele.

Det strategiska logistiknav kring NLC som just nu växer fram kommer att spela en viktig roll i det nordiska transportsystemet. En järnvägsanslutning till Dåva företagspark är därför en naturlig utveckling av NLC och medger tillsammans med upprustningen av Tvärbanan viktiga systemeffekter som stärker såväl Botniabanan som en framtida Norrbotniabana. Nya möjligheter att t ex importera biomaterial sjövägen skapas och det finns en strategisk koppling till satsningarna i Umeå hamn som bl a innehåller en lösning för omlastning sjöfart/järnväg.

En komplettering av logistiken till Dåva företagspark med en järnvägsförbindelse skapar möjligheter för Umeå och regionen att konkurrera i den pågående energiomställningen och hantera de volymer som kommer att behövas i framtiden.

Om terminalen

Terminalen är planerad i områdets norra del. Det innebär goda möjligheter att utveckla nya verksamheter i anslutning till terminalen samt goda förutsättningar att förlänga spåren västerut genom området vartefter behoven uppstår. Det kommer att vara en sk öppen terminal med transparent prissättning och möjlighet för alla aktörer att nyttja den. Inledningsvis planeras terminalen med två kortare hanteringsspår samt en intilliggande terminalyta. Terminalen kommer att vara elektrifierad och all hantering ska kunna ske med elektriska linjelok och endast lokpersonal. Terminalen ska smidigt kunna nås av tåg både söder- och norrifrån.

Framtida volymer

En järnvägsanslutning innebär stora utvecklingsmöjligheter för verksamheterna inom Dåva Företagspark. Nuvarande volymer skulle kunna utökas med leveranser från andra regioner inom landet samtidigt som möjligheter till utveckling av helt nya verksamheter och nya aktörer blir möjlig.

Umeå Energi har förberett den nya kraftvärmeanläggningen så att den kan sammankopplas med en ny enhet för ett bioenergikombinat som skulle bli unikt vad beträffar energieffektivitet. En sådan anläggning skulle kräva mycket stora volymer träråvara som inte finns i närregionen, utan måste tas från Norrlands inland, alternativt importeras från Canada, de baltiska länderna eller Ryssland.

Beroende på anläggningsstorlek kan volymbehovet uppskattas till cirka 750 000 ton per år. Till detta kommer transporter ut från anläggningen. Denna volym kan uppskattas till 50 000 ton i form av flytande fordonsbränsle, aska, gröna kemikalier och andra produkter från processen.

Dåva företagspark

Dåva företagspark är belägen ca en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Anläggningen etablerades i början av 1970-talet för omhändertagande av avfall. Företagsparken ligger i ett område som varken är klassat som riksintresse för friluftsliv, kultur eller naturvård och har unika geologiska förutsättningar att hantera avfall som fordrar syrefri miljö. Området har en stor skyddszon med avseende på störningar från buller och lukt. Sedan starten har företagsparken vuxit kraftigt. Sammantaget är ett tiotal företag inriktade på materialåtervinning och forskning etablerade i området. Områdets tillväxtpotential bedöms stor.

Total hanteras idag ca 700 000 ton gods/ år i området. Det handlar om ca 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.

Norrbotniabanan

Bygget av Norrbotniabanans första ettapp upp till Dåva företagspark är i full gång. Norrbotniabanan med en järnvägsanslutning till Dåva Företagspark innebär stora möjligheter att utveckla området men också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg. INAB samordnar kommunens arbete med koppling till Norrbotniabanan.

BYGGINFORMATION 2022

Byggarbeten december

Årets sista månad är kommen och vintern börjar lägga sig runt arbetsområdet. Det har varit ett intensivt år med pandemi och krig i Ukraina, men trots omvärldens svårigheter har produktionen löpt på under året.

Järnvägsrelaterade arbeten är till största del klart för året med kvarvarande makadamkomplettering som utförs under början på december. Svetsning av räls har pågått under november men det kallare vädret satte stopp och arbetet återupptas när den sista rälsen ligger på plats 2023. Under våren kommer arbetet med kontaktledning utföras för att avslutas med förläggning av växel 418 när Norrbotniabanans broarbete är färdigställt.

De kvarvarande markarbeten för 2023 kommer bestå av slitlager på grusvägar, kvarvarande asfaltering och linjemålning samt andra mindre arbeten.

Dessa byggbrev tar därmed en paus. Eventuellt upptas de på liknande sätt april/maj 2023 då det slutliga arbetet påbörjas.

Vi i projektet vill passa på och tacka för detta år och önska er en god jul.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Byggarbeten november

Under oktober månad har arbetet fokuserats på terminalytan. Asfaltering genomfördes och längs med ytterkant monterades L-stöd. Marksten är maskinlagt på terminalytan för ett effektivt förfarande. Fordonsvågen är installerad vid infart till terminalytan med tillhörande värme.

Fundament för grindar är gjutna och instängsling av området kommer att påbörjas i mitten av november. Vidare har arbete med damm vid terminalytan fortsatt och plantering av växter har påbörjats.

Järnvägsarbete har bestått av bygge av spann och utläggning av räls längs med terminalytan och spår 5. Spårsvetsning är påbörjat vid spår 3 & 4 och kommer att fortlöpa så länge vädret tillåter. Under november kommer växlar att placeras och monteras innan den sista delen räls kan läggas.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Tempot har varit högt under september månad med att färdigställa ytor inför beläggning. De massiva fundamenten för belysningsmasterna med en vikt på ca 10 ton vardera har placerats längs med terminalytan. L-stöd är satt längs med ena sidan av terminalytan innan asfaltering av större delen av terminalytan och infartsvägen genomfördes.

Räls har lagts längs med spår 3 samt har växel 411 placerats. För att underlätta arbetet framåt har järnvägsspann byggts. Ett spann består av slipers och räls monterat i längd av ca 20 meter och kan läggas in som en del.

För oktober månad kommer en fordonsvåg monteras samt gjutning av fundament för grindar att färdigställas. Resterande del från infartsväg in till terminalytan kommer att asfalteras. Därefter påbörjas plattläggning av terminalytan. Vidare kommer de byggda spannen att läggas ut längs med spår 5 och spår 6 in till terminalen.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Arbetet vid och omkring terminalytan fortlöper med färdigställande av norra dammen där tätduken nu är placerad och svetsad. Ytan färdigställd för att i närtid kunna plantera växter. Vidare fortsätter arbetet kring terminalytan för förberedelser inför installation av fordonsvåg och asfaltering mot slutet på månaden.

Järnvägsbädden förbereds med makadam kontinuerligt för att följa framfarten vid rälsläggning. Skarvarna mellan rälsen kapas för att vara klar för svetsning när samtlig räls ligger på plats. Delar av rälsen sätts temporärt ihop för att arbetsfordon ska kunna köra direkt på rälsen för en bättre framfart.

Räls är monterat till största delen för spår 4 och 3, vidare kommer växel 411 placeras innan arbetet fortlöper in längs med spår 5 mot terminalytan.

Nu finns även en film som gör nedslag i bygget från i vintras fram till i somras på INABs LinkedIn.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Sommaren är i här och arbetet inom området fortlöper. På terminalytan pågår arbetet med att lägga och svetsa den tätduk som kommer att samla upp föroreningar när anläggningen är igång.

Under sommaren kommer räls att fortsätta levereras och arbetet med rälsbygge fortsätter under augusti. I takt med att rälsen läggs kommer makadam placeras längs med spåren. Fundament för belysning kommer att placeras med tillhörande kanalisation och kabelrännor längs spår 3 kommer att förläggas. Vidare kommer både dammen i norr och i syd att färdigställas.

Under veckorna 28-30 kommer bygget med järnvägsterminalen att ha semesterstängt. Det kan komma att utföras mindre arbeten samt lossning av material under dessa veckor.

Efter semestern kommer arbete med stängsel och grindar att påbörjas och fordonsvågen kommer att installeras.

Det håller även på att färdigställas ytterligare en film som gör nedslag i bygget från i vintras fram till idag. Håll gärna utkik på INABs LinkedIn.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Under mitten av maj påbörjades järnvägsarbete med leverans av räls på området. Delar av spår 4 är makadamiserat och slipers och räls har lagts.

BDX har från och med den 1 juni tillgång till spår 3 och kommer att fortsätta järnvägsarbetet där. Spåret är förberett av Norrbotniabanans entreprenör. Parallellt pågår hantering av rälsen, resning av kontaktledningsstolpar och en del andra mindre arbeten.

Det pågående markarbetet, med fokus på tätskiktet, fortsätter. Belysningsfundament sätts och i slutet av juni kommer överbyggnaden att läggas.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Under maj månad kommer tempot på arbetsområdet att stiga och de arbeten som pausats under vintern kan återupptas.

Vidare fortsätter arbetet med vägar och terminalytan. Banunderbyggnad för delar av spår 4 och 5 färdigställs och makadamiseras för att spåret ska kunna läggas ut. Järnvägsarbetena kommer att påbörjas under månaden. Förberedning och bearbetning av räls genomförs i väntan på att banunderbyggnaden färdigställs. Stolpar och fundament kommer att monteras och sättas.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

BDX och BIMAC blev under mars utsatta för en IT-
attack. Produktionen har kunnat fortlöpa under tiden en säkrare IT-miljö har byggts upp.

Under april månad fortsätter arbetet med samförläggningen. Avtäckning längst Hjåggmarksvägen är genomförd och schakt & fyllarbeten pågår för vattenledningen. Vidare har en stor del av projekteringen kopplat till BEST (Bana, El, Signal & Tele) blivit klar som bygghandling.

I väntan på varmare väder och att vårens arbeten kan påbörjas genomförs ett fortsatt planeringsarbete.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Under mars fortsätter vinterarbeten i ett lugnare tempo. Arbetet med samförläggningen fortsätter och så även arbete med inkörning av material på upplag.

I samband med pågående schakt för vattenledning påträffades berg. Samordning med entreprenör för Norrbotniabanan, tillstånd och riskanalys har genomförts för att med kort varsel och hög säkerhet kunna genomföra sprängning.

Handlingar för BEST (Bana, El, Signal & Tele) kommer att bli färdiga som bygghandlingar. För projekteringen återstår justeringar kopplade till markhandlingar.

Foto: BDX

Foto: BDX

 • Arbetet med dagvatten och knackning av större stenblock fortlöper
 • Grävning av vattenledningar
 • Rivningsarbete av ett antal befintliga byggnader på arbetsområdet
 • Schaktning och provtagning av massorna

Foto: BDX

Foto: BDX

 • VA-arbete- förläggning av dagvatten samt svetsning av vattenledning
 • Färdigställande av schaktarbeten
 • Placering av kontaktledningsfundament
 • Granskning projekteringshandlingar för järnväg

Foto: BDX

Foto: BDX

BYGGINFORMATION 2021

Under december fortsätter arbetet med utskiftning och fyllnadsarbete för terminalytan. Arbetstakten förväntas minska något i och med sjunkande temperaturer.

Under tidigare schaktarbeten påträffades en mängd större stenblock. Dessa knackas nu med hjälp av grävmaskin till mindre delar, för att kunna återanvändas inom arbetsområdet.

Kontaktledningsfundamenten kommer att placeras längs järnvägen, där det också schaktas för dränering som ska läggas längs spåren.

Arbete med VA fortlöper under vintern. Dagvattenledningar
och brunnar kommer att placeras.

Foto: BDX

Foto: BDX

Foto: BDX

Under november fortlöper de större schakt- och fyllnadsarbetet för terminalytan, järnvägen samt dammarna.

I mitten på månaden förväntas det större schaktarbetet vara avslutat och arbetet med VA tar vid.

Material innehållande bland annat brunnar och rör transporteras löpande in på området.

Projekteringsarbetet för järnvägen innehållande BEST (Bana El Signal Tele) fortlöper och intensifieras under november för att vara klart för leverans innan
jul.

Parallellt sker en samordning med Trafikverkets upphandlade entreprenör gällande Norrbotniabanan.

Foto: DBX

Foto: BDX

Foto: BDX

De kommande veckorna fortsätter arbetet på större delen av arbetsområdet:

 • Schaktarbete för södra dammen.
 • Fyllningsarbete för infartsväg, triangelvägen samt den del av terminalytan som är färdigterrasserad.
 • Diket från damm till järnväg läggs och förberedande arbeten för järnvägen genomförs.
 • Inkoppling av provisoriskt vatten.
 • Etableringen innehållande omklädningsrum och andra bekvämligheter för personalen anländer under vecka 41. Kontorsplatser kommer finnas tillgängliga till BDX, BIMAC och INAB för ett tätt samarbete.
 • Tillsammans med Umeå Energi kommer schaktning och förläggning av elkabel att ske för ström till arbetsområdet och framtida terminal. Berörda delges information för kommande elavbrott.


Foto: DBX

Foto: BDX

Arbetet fortlöper de kommande veckorna över större delar av arbetsområdet. Schaktarbete och påbörja av fyll av terminalytan kommer utföras samt arbete för dagvattendamm i norr. Vidare fortsätter arbetet med vägar på området, repspårsväg, terminalväg samt inkörsvägar till området.

En kortare vattenavstängning planeras genomföras i början av vecka 39 för att göra en provisorisk inkoppling till ledningsnätet för att temporärt kunna flytta vattenledningen som går till Hjoggmark. Berörda fastigheter kommer att få SMS-utskick från Vakin med mer information.


Foto: DBX

Foto: BDX

Foto: BDX

För de kommande veckorna fortlöper de sista av arbetet med avtäckning som sedan övergår till schakt av dammar samt terminalytan ner till terrassnivå.

Vidare kommer byggnation av infartsväg söder, framtida huvudentrén, att påbörjas. Under vecka 36 levererades bygghandlingar kopplade till markarbeten för granskning.

När järnvägsterminalen är färdigställd kommer transport till Dåva även kunna ske på räls istället för bara väg.

"Visste du att ett godståg klarar av lika mycket last som 30 långtradare? 

Fotograf: DBX

Fotograf: BDX

Fotograf: Jonathan Melinder

Fotograf: Jonathan Melinder

Fotograf: Jonathan Melinder

Fotograf: Jonathan Melinder

Under sommaren har förberedande arbeten genomförts och nu arbetar flertalet grävmaskiner med markplanering, utfyllnad och anläggning av byggvägar.

 • De senaste veckornas regninga väder har medfört större mängder vatten på arbetsområdet. För att skydda Hjåggmarksbäcken är filtervallar uppsatta i diken för att öka reningsgraden på vattnet samt minimera grumling i bäcken.
 • Under de kommande veckorna fortlöper projekteringen samtidigt som förberedande markarbeten fortsätter.
 • Vidare påbörjas förberedelser av anläggandet av dagvattendammar.

Genomgång av projektplan, säkerhet och arbetsmiljöplan tillsammans med underentreprenörer.

Pågående markplanering och anläggning av byggvägar på terminalområdet.

 • Avtäckning etapp 2 med grävmaskin.
 • Förberedande av yta (etapp 2) som kommer användas som mellanupplag för massor som skall användas inom projektet.

 • Bygget av Umeås nya järnvägsterminal på Dåva startade i slutet av juli.
 • Förberedande markarbeten i form av stubbfräsning, avtäckning och anläggning av byggvägar.
 • Projekteringen fortlöper under sommaren och förväntas vara klar till slutet av augusti.
BDX tog första skoptaget i slutet av juli.

BDX tog första skoptaget i slutet av juli.