Vad:

Effektivisering av landytorna gen-om omdragning av E12 och utökad markyta.

Varför:

För ökad kapacitet,
högre säkerhet och ny funktionalitet i anslutning till färjetrafiken.

Vem:

Projektägare:
Umeå Hamn AB


Projekttid 2018-2021Landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner i Umeå hamn

Trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, anländer våren 2021 och säkrar denna strategiska länk. Detta projekt syftar till att öka säkerheten, kapaciteten och förbättra ett antal funktioner kopplade till den nya färjan vad gäller framförallt incheckning samt lastning och lossning.

I Umeå hamn hanteras ca 2,3 miljoner ton gods årligen, varav ca 15 % utgörs av volymer på färjelinjen mellan Umeå-Vasa. Idag sker godstransporterna till och från färjan främst på väg. Utvecklingen av färjeförbindelsen har sedan 2012 inneburit stadigt ökande volymer av både gods- och personbilstrafik. Denna ökning har inneburit att det uppstått kapacitetsutmaningar på de ytor vid angöringen till färjan som nyttjas vid lastning och lossning. Ökningen av antalet trailers och containers ställer särskilda krav på dessa ytor vad
gäller effektiv tullverksamhet, säkerhet och ISPS område, möjlighet till längre uppställning av lastbilar för bl a körtidsanpassning, uppställning av trailers och kassetter samt lastnings- och avvecklingstider.

Övergripande mål

Det övergripande målet med projektet är att stärka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet i Övre Norrland genom att skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare godstransporter och ökad multimodalitet.

Syfte

Projektet avser att bygga om och förbättra landinfrastrukturen som är kopplad till färjeförbindelsens funktion. Syftet är att öka kapaciteten och antalet funktioner på ytorna kopplade till färjan.

Projekt i två delar

Del 1: Flytt av E12 för att möjliggöra större ytor för en utvecklad, säkrare och effektivare hantering av avgående och ankommande fordon och godsenheter.
Del 2: Ny yta för långtidsuppställning av lastbilar och trailers med tillgång till servicefunktioner samt för andra verksamheter kopplade till färjan och hamnen.

Med ökade volymer lastbilar, godsenheter och personbilar som nyttjar färjan, har ytorna för en funktionell lastning och lossning av färjan blivit för små. Detta hämmar bl a lastnings- och lossningstiderna samt möjligheterna till en effektiv tullhantering. Delar av området är idag inhägnat och utgör ett sk ISPS-område, International Ship and Port facility Security code, vilket är de bestämmelser som reglerar sjöfartsskyddet och det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar. En flytt av E12 och att vägen förläggs längs järnvägen, innebär att ett relativt stort markområde frigörs som kan nyttjas till att förlänga uppställningsfälten för tunga fordon och personbilar. Det ges därtill möjlighet att utöka ISPS-området och anpassa tullverksamheten så att
en funktionellare hantering uppnås. Utökningen av ytan blir ca 2,2 ha.

Den andra delen av projektet handlar om att utveckla ytor för uppställning av lastbilar och trailers för att möjliggöra körtidsvila och sömn samt erbjuda service i form av duschmöjligheter mm samt att skapa ytor för fortsatt utveckling av hamn och färjeverksamheten. Del 2 avser ett ca 3,5 ha stort område.

Umeå - en viktig nod i EUs TEN-T-nätverk

Umeå Hamn är utpekad som Comprehensive Port i EU:s Ten-T system och är också med färjeförbindelsen Umeå-Vasa en viktig Brohamn. Projektet stärker position i dessa avseenden och är en naturlig följd av den planering som gjordes inom ramarna för Motorways of the Sea projektet "Midway Alignment of the Bothnian corridor".

Förväntade effekter på lång sikt

Åtgärderna i projektet kommer att öka transportlänkens konkurrenskraft vilket på sikt innebär ökade volymer och ytterligare stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar färjeförbindelse över Kvarken.

Detta innebär förutsättningar för ökad sammanhållning mellan Sverige och Finland och stärkt samverkan mellan två dynamiska, exportintensiva och växande regioner på ömse sidor Kvarken. Det gynnar och stärker också
hela det öst-västliga E12-stråket som stäcker sig från Norges kust, genom Sverige och Finland.

Projektet förväntas bidra till EU2020-målet om klimatförändring och hållbar energiförsörjning genom att verka för minskade utsläpp av växthusgaser, liksom till ERUF-programmets mål "Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag, till nytta för näringslivet", samt delstrategin "En tillgänglig och utåtriktad region" i Västerbottens RUS. I prioriterat RUS-område, 6.1 Förbättrad systemfunktion och kapacitet i transportinfrastrukturen, lyfts vikten av
utvecklad intermodalitet och överflyttning till mer miljövänliga transportslag fram. I sammanhanget kan också nämnas överensstämmelsen med Västerbottens länstransportplan 2018-2029 som redovisar länets och
regionens behov av infrastruktur och tydligt prioriterar insatser för en väl fungerande öst-västlig förbindelse i E12-stråket. Sammantaget är 50+100 mkr avsatta i förslaget till ny plan, för att stärka landinfrastrukturen kopplad till färjeläget samt investeringar kopplade till infrastrukturen i Umeå hamn.

Projektet finansieras av Umeå kommun, Västerbottens länstransportplan och Europeiska regionala utvecklingsfonden