Vad:

Ett effektivt och långsiktigt hållbart transprtstråk i öst-västlig riktning.

Varför:

Stärka regionens konkurrenskraft och minska transporternas klimatpåverkan.

Vem:

Kvarkenrådet, INAB, Vasa stad  och 
Umeå Kommun i samverkan med näringsliivet. 

Midway Alignment Botnia-Atlantica (MABA)

Kvarkenregionen har beviljats EU-finansiering för fas I av TEN-T projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Kvarken Multimodal Link. Syftet med fas ett är att uppgradera Kvarkenförbindelsen genom att bl.a. utveckla en ny specialanpassad färja för Kvarken samt att effektivisera hamnarna och det regionala logistiksystemet och trygga person- och godstrafiken på lång sikt.

Midway Alignment Botnia-Atlantica (MABA) blir ett viktigt komplement till Midway Alignment, och stärker förutsättningarna för att uppnå regionens gemensamma målsättning; ett fungerande miljövänligt infrastrukturstråk i öst-västlig riktning. Inom projektet kommer underlag för anslutning till TEN-T nätverket att tas fram. Projektet ska också sprida kunskap om Kvarkenstråket i kommunerna i Botnia-Atlanticaregionen samt hos nyckelaktörer i Östersjöregionen.

Projektet delfinansieras av Europeiska unionen, Interreg Botnia - Atlantica, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Övriga medfinansiärer är Infrastruktur i Umeå AB (INAB), Umeå Kommun, Kvarkenrådet samt Vasa stad.

Mer information om projektet hittar du på Kvarkenrådets webbplats > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.