Flytt av gods från lastbil till järnväg NCL Terminal
Vad:
Ett logistik- och transportcenter för intermodal trafik.
Varför:
Umeåregionen växer och behöver hållbara och effektiva transportlösningar.

Vem:

INAB i samarbete med näringslivet, Trafikverket, Umeå Kommun och region.

NLC Terminal - en del i det strategiska kombinätet

Parallellt med bygget av Botniabanan, som togs i trafik 2010, genomfördes omfattande investeringar av ny infrastruktur i Umeå och närområdet. Här finns nu godsbangården NLC Terminal, som är en del i det strategiska kombinätet. I anslutning till terminalen finns NLC Park, ett 40 hektar stort logistikområde där transport- och logistikföretag kan etablera sig.

Trafikverket äger kombiterminalen men Infrastruktur i Umeå AB (INAB) har ett 20-årigt arrendeavtal och ska via upphandlad entreprenör svara för drift och underhåll av terminalen. I augusti 2015 gick det uppdraget  till Sandahlsgruppens dotterbolag Sandahls Goods & Parcel AB. 

NLC Terminal

NLC Terminal är en intermodal terminal i Sveriges strategiska kombinät som är konkurrensneutral. Terminalen har nio järnvägsspår, 200–900 meter långa, en godsterminal samt serviceanläggningar och uppställningsplatser för lastbärare. Se järnvägsnätsbeskrivningar under menyrubriken förvaltning.

Spåranläggningen består av 5900 meter skarvfritt spår inkluderat 17 motoriserade växlar. Terminalen hanterar 50 000 TEU per år och volymerna bedöms öka med cirka 10 procent årligen.

INAB upphandlar operatör av terminalen. Idag är Sandahls operatör, vilket gäller fram till 2024.

NLC Park - 40 hektar för företagsetableringar

Intill terminalen ligger ett stort markområde på drygt 40 hektar, NLC Park. NLC Park är en del av helhetskonceptet och är ett område avsatt för framtida etablering och tillväxt. I företagsparken NLC Park finns idag flera stora företag etablerade, bl.a. DSV samt Martin & Servera som har byggt 22 000 kvadratmeter för lager och distribution. Parken växer och fler företag är på väg in.

Läs mer om NLC Park >

KONTAKTA OSS

NLC TERMINAL
Erik Lögdström
Platschef, NLC Umeå
Sandahls Goods &
Parcel AB
Tel: 0733-73 60 95

INAB
Daniel Rönnberg
Marknadsstrateg
Tel: 070-349 98 86

FLYGFOTON