Många turer för Umeås nya badhus

Kakelkonst i badhuset Navet av Sonja Larsson

Umeås gamla simhall invigdes år 1970. I mitten på 1990-talet uppstod diskussioner om behov av ett nytt badhus, framför allt av kapacitetsskäl. Under drygt 10 år utreddes olika inriktningar för ett nytt badhus, äventyrsbad, 50-metersbassäng och andra kompletterande aktiviteter. Även alternativa lokaliseringar debatterades – centrum, Dragonens idrottsområde, Nydala och Campusområdet.

Exploatörer bjuds in till utvecklingsprojekt för Nanna och Mimer

Val av alternativ blev politiskt komplicerat men år 2007 enades partierna om att Umeås nya badhus skulle ligga i kvarteret Nanna på Mimerskolans grusplan. Då Umeå Kommun bedömdes sakna långsiktigt behov av den intilliggande Mimerskolan, så bjöds exploatörer 2008 in till ett utvecklingsprojekt för de två kvarteren Nanna och Mimer. Avsikten var att exploatören skulle köpa området och anlägga ett badhus jämte andra centrumskapande aktiviteter.

Efter att olika intressenter presenterat sina förslag beslutade Näringslivs- och planeringsutskottet i Umeå Kommun den 7 april 2009 att gå vidare med intressentgruppen ”Lerstenen”, om ett reservationsavtal för stadsutvecklingsprojektet Nanna och Mimer. Kommunen träffade den 28 december 2009 avtal med Lerstenen Förvaltning AB, som samordnare för en grupp intressenter om genomförandet av detta projekt och markreservation.

Umeå Kommun bildar badhusbolag

I januari 2012 beslutades dock att projektet skulle delas; Umeå Kommun skulle på egen hand ansvara för badhuset i kvarteret Nanna. Näringslivs- och planeringsutskottet beslutade i april 2012 att ge INAB i uppdrag att, via ett för ändamålet bildat dotterbolag, fullfölja projektering och bygget av badhuset. Den 28 maj 2012 beslutade Umeå Kommunfullmäktige att bilda Umeå Badhus AB.

Umeå Badhus AB har därefter förvärvat fastigheten Nanna 7 och har efter upphandling uppfört den kombinerade anläggningen med badhus inklusive gym samt parkeringshus. Byggnaden färdigställdes våren 2016 och lokalerna används numera av tre hyresgäster; Umeå Kommun/Fritid, Umeå Parkerings AB och Umeå Sport och Motion T Ahrling AB.