Umeå Kombiterminal

Hjärtat i Umeås järnvägsinfrastruktur

Umeå godsbangård

Umeå Kombiterminal är Umeås huvudsakliga godsbangård och utgör hjärtat i Umeås järnvägsinfrastruktur. Umeå Kombiterminal är utsedd till en Comprehensive Road Rail Terminal och en del i EU:s strategiska transportnät. Järnvägsterminalen är en av Sveriges modernaste och har ett upptagningsområde som sträcker sig från Örnsköldsvik till Skellefteå.

Sammankopplar Umeås järnvägsterminaler

Umeå Kombiterminal är en intermodal terminal i Sveriges strategiska kombinät som är konkurrensneutral. Terminalen utgör Umeås järnvägsnod som kopplar ihop järnvägsterminalen i Umeå hamn samt järnvägsterminalen inom Dåva Eco-Industrial Park.

Terminalen har nio järnvägsspår, 200–900 meter långa samt en godsterminal, serviceanläggningar och uppställningsplatser för lastbärare fördelat på en yta om 100 000 m2. Se järnvägsnätsbeskrivningar

Spåranläggningen består av 5900 meter skarvfritt spår inkluderat 17 motoriserade växlar. Terminalen hanterar 50 000 TEU per år och volymerna bedöms öka med cirka 10 procent årligen.

I samband med bygget av Botniabanan, som togs i bruk 2010, genomfördes omfattande investeringar av ny infrastruktur i Umeå och närområdet. Bland annat flyttades Umeås godsbangård till en mer lämplig plats.

Om terminalen

Trafikverket äger terminalen men INAB har ett 20-årigt arrendeavtal och ska via upphandlad entreprenör svara för drift och underhåll av terminalen. Idag driver Sandahlsgruppens dotterbolag Sandahls Logistik AB terminalen. Avtalet sträcker sig fram till 2030.

I korthet

Antal järnvägsspår

9 st

Längd järnvägsspår

200-900 m

Yta

100 000 m2

Hanterad volym/år

50 000 TEU

Antal meter skarvfritt spår på terminalen

5900 m

Total spårlängd

10.000 mil

Operatör

Sandahlsbolagen logo
Umeå godsbangård

Umeå godsbangård utgör hjärtat av Umeås järnvägsanläggningar och knyter ihop Botniabanan med Norrbotniabanan samt stambanan.

Markytor för företagsetableringar i anslutning till järnvägsterminalen

I anslutning till godsbangården finns NLC Park, ett 40 hektar stort logistikområde där transport- och logistikföretag kan etablera sig. I företagsparken NLC Park finns idag flera stora företag etablerade, bl.a. DSV samt Martin & Servera som har byggt 22 000 kvadratmeter för lager och distribution. Bolaget Benders är de senaste att etablera sig och planerar sin invigning våren 2023.

Kontaktperson

  • Mattias Lindholm affärsutvecklare hos INAB Utvecklingen av regionens logistikflöden fortsätter med vår nye affärsutvecklare Den 12 september tog Mattias Lindholm över rodret som affärsutvecklare på det kommunala bolaget INAB.
    - Mattias kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla logistikflödena i regionen genom sina tidigare erfarenheter och den kompetens som han besitter, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.
  • Projekt för koldioxidinfångning i Umeå Umeås energibolag Umeå Energi har tillsammans med partners ett pågående projekt med målsättningen att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla