Umeå Norra Järnvägs- terminal

Hjärtat inom Umeå Eco-Industrial Park

Dåva terminal byggs med anslutning till Norrbotniabanan och Umeå Eco-Industrial Park.

Umeå Norra Järnvägsterminal ligger strategiskt placerad i hjärtat av Umeå Eco-Industrial Park, med tillgång till Umeås övriga järnvägsinfrastruktur och Norrbotniabanan samt vägnät med E4:an som passerar i anslutning till området.

Om terminalen

Umeå Norra Järnvägsterminal är en är konkurrensneutral intermodal terminal i norra Umeå och möjliggör gröna, fossilfria transporter till och från området. Terminalen kommer stå klar under 2023 och kan tas i bruk när Norrbotniabanans första del, Umeå-Dåva, planeras står klar 2025.

Terminalen kompletterar Umeå kommuns övriga logistikanläggningar som hamnen och kombiterminalen i centrum, Umeå godsbangård. Terminalen servar regionens näringsliv och etableringarna på och runt Dåva Eco-Industrial Park.

En av Umeås intermodala terminaler

Områdets totala yta omfattar 43 ha, eller ca 69 fotbollsplaner. I den första etappen byggs ett järnvägsspår på 400 m och ger en terminalyta på ca 16 000 m2. I framtiden kan ytterligare spår byggas och förlängas för att möjliggöra 750 m långa vilket kommer ge en terminalyta på totalt ca 56 000 m2.

Avvikande huvudspår som ansluter direkt mot Norrbotniabanan, ca 1000 m, kan användas för att ankomma, slå isär och bygga nya tågset. I anslutning till lastnings- och lossningsspår finns ett eget vagnrepspår på 100 m med egen hårdgjord yta.

Terminalen ägs av INAB som via upphandlad entreprenör svarar för drift och underhåll av terminalen.

I korthet

Järnvägsspår

400 m

Terminalyta

16 000 m2

Total yta

43 ha

Färdigställd

2023

Finansiering

Logo EU

Järnvägsterminalen möjliggör hållbara logistiklösningar till och från Umeå Eco-Industrial Park med direkt anslutning till Norrbotniabanan och Umeås övriga logistikanläggningar.

Markytor för företagsetableringar i anslutning till järnvägsterminalen

Umeå Eco-Industrial Park är ett 600 ha stort område med fokus på etableringar inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion. Området har en unik karaktär med fokus på hållbarhet och cirkuläritet med ambitionen om att bli ett världsledande centrum för grön innovation.

INABs roll

“INAB har haft en central roll i projektet.”

– Curt Blixt, Projektledare INAB

Kontaktperson

  • Mattias Lindholm affärsutvecklare hos INAB Utvecklingen av regionens logistikflöden fortsätter med vår nye affärsutvecklare Den 12 september tog Mattias Lindholm över rodret som affärsutvecklare på det kommunala bolaget INAB.
    - Mattias kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla logistikflödena i regionen genom sina tidigare erfarenheter och den kompetens som han besitter, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.
  • Projekt för koldioxidinfångning i Umeå Umeås energibolag Umeå Energi har tillsammans med partners ett pågående projekt med målsättningen att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.