Bio-CCS

Förstudie Hamnnära Bio-CCS vid norrlands knutpunkt

BIO CCS Umeå Energi

Illustration: Umeå Energi

Med anslag från Energimyndigheten Länk till annan webbplats. undersöker Umeå Energi Länk till annan webbplats. olika teknikalternativ för koldioxidinfångning. Målsättningen med projektet är att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.

Förstudie om koldioxidinfångning

Dåva kraftvärmeverk i Umeå, som är en av Europas mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall och biomassa som bränsle, fyller en viktig funktion i samhällets infrastruktur. Här omhändertas brännbart avfall från hela Västerbotten och delar av Västernorrland vilket samtidigt medför stora koldioxidutsläpp.

Med anslag från Energimyndigheten genomförs nu en förstudie där Umeå Energi ska utreda förutsättningarna för koldioxidavskiljning, så kallad Bio-CCS, vid Dåva Kraftvärmeverk.

- Som ett steg på resan mot ett koldioxidneutralt samhälle undersöker vi våra möjligheter till att avskilja, transportera och lagra koldioxid. Det är vårt samhällsansvar som energibolag att bidra till minskade koldioxidutsläpp och förstudien ska tydliggöra vilka alternativ vi står inför. Det finns redan naturliga förutsättningar i och med den planerade utbyggnaden av Norrbotniabanan från Dåva till Umeå hamn vilket kan ge goda möjligheter för transport för av koldioxid. I förstudien utreder vi även andra transportalternativ, säger Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi.

Förstudien om koldioxidinfångning ska utgöra beslutsunderlag för en eventuell investering i en Bio-CCS-anläggning, intill Norrbotniabanan vid Umeå Eco Industrial Park i Umeå.

- Umeå Energi har potential att bidra till stora negativa koldioxidutsläpp genom direktinfångning av biogen koldioxid från förbränning av biobränslen. Fördelen med att driva ett Bio-CCS-projekt i regionen är att det finns ett stort intresse, både inom kommun, näringsliv och logistik- och transportföretag. Det möjliggör de samarbeten som kommer krävas för ett sådant här projekt, säger Mårten Henriksson, Affärsutvecklare, Umeå Energi.

I förstudien utreds logistik- och transportmöjligheter, affärsmodeller, kommunikation och tillstånd för att nå visionen om att spara uppemot 300 000 ton biogen koldioxid, vilket motsvarar ca 15 % av Sveriges vision om negativa utsläpp till år 2045. Förstudien kommer att pågå under hela 2022 för att ge underlag till beslut om vägval och fortsatt arbete 2023.

INAB stöttar med kompetens inom logistik

I ett av projektets arbetspaket ska man ta fram logistik- och transportlösningar från avskiljning av koldioxid till och med transport till hamn. Detta ska bland annat ge svar på om Umeå hamn är en tänkbar plats för mellanlagring av koldioxid.

INAB är en viktig partner i projektet som besitter hög kompetens inom just logistik- och transportlösningar.

Arbetspaketet ska utreda vilka möjliga logistik- och transportlösningar som kan antas vara realistiska med hänsyn tagen till kostnader och mellanlagringskapacitet för potentiell mängd avskild koldioxid. Arbetspaketet ska utreda möjliga transportsätt från kraftvärmeverket till hamn, exempelvis rörledningar eller tågtransport, samt från hamn till slutlagring. Arbetet kommer att samordnas med byggandet av Dåva Terminal och Norrbotniabanan, med Umeå kombiterminal samt med Umeå hamn.

I korthet

Projekttid

2022-2023

Mål

Minskat koldioxid-utsläpp

Projektägare

Umeå Energi

INABs roll

Partner

Delfinansiering

Industri-klivet

Energimyndigheten logo

Budget

2,5 mnkr

Dåva Kraftvärmeverk

Dåva Kraftvärmeverk. Foto: Johan Gunséus

Om Bio-CCS, biogen koldioxid och samarbete

I regeringens utredning ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU 2020:4) lyfts Bio-CCS som den främsta kompletterande kolsänkan för att Sverige ska nå utsläppsmålen år 2030 och år 2045. Genom Bio-CCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) avskiljs den biogena koldioxiden från rökgaserna vid förbränning av biobränslen och avfall. Den avskilda biogena koldioxiden förvätskas, transporteras och lagras permanent, vilket ger nettonegativa växthusgasutsläpp. Efter år 2045 skall Sveriges växthusgasutsläpp endast vara nettonegativa.

Förstudier genom koldioxidinfångning pågår redan runt om i Sverige där ett CCS-nätverk skapats, som Umeå Energi deltar i. Syftet är att utbyta erfarenheter inom Bio-CCS och identifiera eventuella samarbetsmöjligheter. Umeå Energi samarbetar även med INAB och Kvarken Ports (Umeå Hamn) i frågor som rör förutsättningar kring logistik och transport av koldioxid. Förstudien har möjliggjorts med hjälp av delfinansiering från regeringens klimatsatsning Industriklivet. Projektet pågår under hela 2022 och förstudien skall bidra med underlag för beslut om möjligheter och vägval i arbetet framåt.

Syfte och mål med projektet

Projektets mål är att färdigställa ett beslutsunderlag för den fortsatta investeringen för en hamnnära Bio-CCS-anläggning vid Norrlands knutpunkt.

Transport och mellanlagring av koldioxid är en del av utredningen, i vilket arbetet ska synkroniseras med byggandet av Dåva Terminal och Norrbotniabanan, Umeå kombiterminal samt Umeå hamn.


Kontaktperson