Sjöfart

På INAB har vi en djup förståelse för hela transportkedjan och erfarenhet av att arbeta strategiskt på alla nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Umeå är ett logistiskt nav som knyter samman samtliga transportslag där hamnen i sig är en multimodal logistiknod. INABs uppdrag innebär att vår kompetens även omfattar hållbara transporter till sjöss och strategiska frågor som rör hamnens långsiktiga utveckling.

Umeå en viktig nod i EUs strategiska nät (TEN-T)

Umeå hamn är utpekad som övergripande hamn i EUs strategiska nät. Det innebär att hamnen bedöms ha betydelse för EUs inre marknad. Vi arbetar strategiskt för att ytterligare stärka hamnens betydelse för både regionens näringsliv och EU. Hamnen har i flera avseenden en strategisk position vilket vi marknadsför genom initiativet Northern Access. Hamnens och det öst-västliga stråkets betydelse för militär beredskap och försörjning är en fråga som har stort fokus och där processer pågår för att klarlägga omfattningen och eventuella utvecklingsbehov.

Internationellt och nationellt påverkansarbete

Vi bevakar och påverkar EUs och regeringens arbete med att öka sjöfartens betydelse och minska dess klimatavtryck. Exempel på processer där INAB har bidragit till att uppfylla EUs ambitioner är utvecklingen av den anslutande järnvägsinfrastrukturen samt planeringen och utbyggnaden av järnvägsterminalen ute på Hillskär. Vi leder även arbetet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för hamnen, en så kallad Masterplan. Arbetet är ett uppdrag från Umeå Hamn AB och sker i bred samverkan mellan berörda aktörer.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla klimatneutrala transportupplägg. Hamnen och sjöfarten står inför utmaningar att bli klimatneutrala. INAB har initierat och deltar i ett antal projekt och utredningar som genomförs i samverkan med hamnens aktörer. Ett viktigt arbete är att planera för hamnens framtida energibehov. Ett exempel är Östersjöprogram-projektet Blue Supply Chains som leds av Hamburg hamn. Där utreder vi tillsammans med våra syskonbolag Umeå Hamn AB, Kvarken Ports och Umeå Energi AB om vätgas har en roll i hamnens och sjöfartens omställning samt vilka förutsättningar det finns att lagra och tillverka vätgas i hamnen.

Tätt samarbete med Vasa

Umeå och Vasa arbetar för att bli en av världens första Gröna Sjöfartskorridorer. Städerna har höga miljöambitioner och i bred samverkan ser vi stora möjligheter att kunna etablera en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa. Här finns sedan länge ett gränsöverskridande samarbete mellan så väl politiker som tjänstepersoner samt en supermodern miljövänlig färja, världsledande marinindustri och initiativ som syftar till produktion av nya sjöfartsbränslen.

Utbyggnaden av framtidens hamn - strategiskt och konkret

INAB svarar för projektledningen av den pågående utbyggnaden i hamnen. Våra projektledare är djupt involverade i de processer som formar framtidens hamn. Utifrån Kvarken Ports kravställning och Umeå Hamns beställning så tas lösningar fram som skapar nyttor i förhållande till de kostnader som uppstår. All planering och genomförande sker med hållbarhet i fokus. Vi är med och formar framtidens hamn och sjöfart!

I korthet