Utredningar

Vårt uppdrag sträcker sig bortom att strikt agera på vår uppdragsgivares önskemål. Vi arbetar med en metodik som innebär proaktivitet och strategisk planering i väldigt tidiga skeden. Det kan exempelvis handla om att framtidssäkra logistikflöden eller djupanalysera behovet av specifika infrastrukturinvesteringar.

Samverkansarbete är ett nyckelord hos oss. Ingenting i vår verksamhet är ett enmansarbete utan allt arbete grundas i en gemensam dialog kring kravställning och varje projekts komplexitet.

För oss på INAB handlar det om att sätta visionen och jobba långsiktigt. Med den kunskap och erfarenhet som finns på INAB har vi förmågan att inte bara se långsiktigt – utan också utreda och planera för framtiden.

Vi sätter projekt i ett större perspektiv genom att se till hela sammanhanget – regionalt, nationellt och internationellt. Vår kompetens gör att vi alltid kan skräddarsy projekten för att passa den kontext de ska verka i.

I uppdragen ingår ofta att arbeta fram samverkansmodeller och finansieringslösningar som bidrar till förverkligande av projekt som inte är realiserbara på strikt kommersiella villkor. Vi har god kännedom om de medfinansieringsmöjligheter för infrastrukturprojekt som föreligger från EU, Staten och Regionen samt vana att arbeta fram projektansökningar och driva denna typ av projekt.

I korthet

Kontaktperson