Sponsring och CSR

Vi vill med våra sponsringssamarbeten medverka till ett bättre och mer attraktivt Umeå. Ett av våra verksamhetsmål är att bidra till Umeås hållbara tillväxt. Därför stöttar vi föreningar och organisationer som på olika sätt ger mervärde tillbaka till Umeå och bidrar till ett hållbart och levande mångfaldssamhälle.

Vi satsar på hållbar och engagemangsbaserad sponsring

Sponsring är en naturlig del av vår verksamhet och det huvudsakliga syftet med vårt sponsrings- och CSR-arbete är att främja Umeås tillväxt och utveckling på ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Arbetet ska bidra till förutsättningar för samhällets mångfald och jämlikhet ur olika aspekter. Jämställdhet är en naturlig och viktig del inom vårt sponsringsarbete.

Vad vi sponsrar

Vi vill att de aktiviteter eller verksamheter som vi sponsrar ska generera någon form av motprestation till samhället samt bidra till de globala målen i Agenda 2030. Vår sponsring kan ske inom olika områden t.ex inom idrott, kultur eller sociala initiativ. Andra former av sponsring kan vara till föreningar eller organisationer som medverkar till en hållbar utveckling av Umeå.

Kriterier för vår sponsring

Föreningar och organisationer som vill ansöka om sponsring från oss ska uppfylla våra sponsringskriterier.

Verksamheten ska:

  • vara verksam inom Umeå kommun.
  • vara ideell samt politiskt och religiöst obunden.
  • stödja utveckling av den egna verksamheten i enlighet med denna policys syften.
  • ha en ordnad ekonomi.

Verksamheten ska också i förekommande fall:

  • ha rutiner för hur verksamheten arbetar med alkohol, droger och doping.
  • visa gott ledarskap och agera med gott föredöme.
  • ha rutiner för uppvisande av registerutdrag från belastningsregistret för samtliga ledare/tränare som har kontakt med barn och ungdomar.
  • ha en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

Ansökan om sponsring

Ansökan om sponsringssamarbete sker via vårt digitala formulär längre ned på sidan. Vi tar emot ansökningar om sponsring löpande. Beslut om sponsring fattas två gånger per år av INABs sponsringsgrupp och tilldelningsbeslutet meddelas angiven kontaktperson.

Ansökningsperioder

  • December-maj, beslut meddelas i juni
  • Juni-november, beslut meddelas i december

Möten

Om behov finns träffas vi gärna för att informera om INABs sponsringspolicy inför er ansökan.

Sponsorskap och avtal

Varje enskild överenskommelse om sponsring regleras genom avtal. Uppföljning med redovisade resultat och motprestationer görs årligen.

Vi förbehåller oss rätten att avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete om en samarbetspartner inte lever upp till de ställda kraven eller av andra etiska anledningar.

Ansökningsformulär

Verksamhet, antal medlemmar, vem föreningen riktar sig till, ungdomsverksamhet, osv

Ändamål, motivering, ev. motprestation, osvTänk på att bifogade filer endast är ett komplement. Motivering till samarbetet m.m ska tydligt framgå i det ifyllda formuläret.
reCaptcha * (obligatorisk)
Skydd mot SPAM