Blue Supply Chains

Scaling up the use of alternative fuels in the Baltic Sea Region

Fraktfartyg

Projektet Blue Supply Chains ska undersöka möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar samt studera förutsättningarna för grön vätgasproduktion i Sverige. Umeå står i centrum för den svenska delen i projektet.

Godstransporter mellan Europa och övriga världen, liksom transporter till och från Sverige inom Europa, sker till stor del med sjöfart. Nästan alla fartyg drivs med fossila bränslen och även om större och energieffektivare fartyg kan minska utsläppen ökar samtidigt ökar det globala fraktbehovet.

Ska Sverige lyckas nå målen om fossilfrihet krävs nya fartygsbränslen. Branschen står också inför ökad reglering och höjda miljö- och klimatkrav. Fossilfria bränslen blir en helt avörande fråga. Blue Supply Chains knyter samman två viktiga forskningsområden: Sjöfartens klimatomställning och hållbara energisystem.

Konkret handlar det om att kunna uppnå klimatneutralitet
inom sjöfartssektorn, en bransch som står inför stora utmaningar i att minska utsläppen av växthusgaser.

Umeå - en måttstock för omställning mot fossilfria sjötransporter

Umeå står i centrum för den svenska delen i projektet som kommer att fokusera på möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen i svenska hamnar och att genomföra en förstudie som stödjer övergången till förnybara lösningar för specifika fall.

Inom Blue Supply Chains-projektet undersöks hur ett framtida energidistributionssystem för fartyg kan utformas utifrån fartygstyp, handelsmönster, förbindelser till hamnar och anslutning till landbaserad transportinfrastruktur och energisystem. Därtill kommer möjliggheter för lokal bränsleproduktion och distribution kommer att undersökas. Fokus ligger på vätgas och el.

Vätgas som framtidens fartygsbränsle

Vätgas är ett passande bränsle för större fartyg och långväga transporter. Blue Supply Chains ska studera marknadspotential, affärsmöjligheter, kostnader, nyttor och miljöaspekter för grön vätgasproduktion i Umeå och Sverige.

Det svenska projektet fokuserar på två delar:

  • En kunskapsuppbyggande studie som undersöker den nuvarande och framtida situationen för fartygsbunkring i Sverige och identifierar vad som krävs för laddning och bunkring av fossilfria bränslen.
  • En fallstudie som syftar till att förbereda för introduktion av grön vätgas som maritimt bränsle inom sjöfarten. Målet är att tillhandahålla underlag för beslut om fortsatt arbete.

Stort intresse för omställning

Sverige har ungefär 70 000 fartygsanlöp per år vilket bidrar till höga utsläpp. Cirka 40 TWh fossila bränslen bunkras av fartyg i Sverige årligen (Energimyndigheten, 2020, Energiläget 2020).

Intresset bland hamnar och rederier är stort för nya lösningar som möjliggör övergången till fossilfria bränslen. Förutom bränsleskifte kan alternativa marina bränslen, t.ex. vätgas och el, som produceras lokalt minska behovet av transporter av fossila bränslen och minska utsläppen. Nya bränslen kräver dock troligen bunkring oftare än idag, vilket ställer nya krav på ett framtida energidistributionssystem, något som projektet ska titta närmare på.

Internationellt projekt

Projektet, som är en förstudie, omfattar samtliga länder runt Östersjön förutom Ryssland där samtliga har en vilja av att utveckla fossilfria sjötransporter och integrationer mot landtransporter via effektiva hamnterminaler.

Den interntionella delen av projektet leds av Hafen Hamburg i Tyskland. I Sverige leds projektet av IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats. där INAB, Umeå Energi, Umeå kommun, Kvarken Ports och Closer Lindholmen Länk till annan webbplats. ingår i projektgruppen. Trafikverket och Sjöfartsverket bistår med kunskap och kompetens.

Blue Supply Chains genomförs med finansiering från EU-initiativet Interreg Baltic Sea Region. Den svenska delen av projektet har även finansiering från Trafikverket och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).

I korthet

Vad och varför

Uforska möjligheter att minska på CO2-utsläpp från godstransporter för att uppnå klimatneutralitet inom sjöfarten.

Projekttid

2022-2026

Total budget

4,6 milj €

Finansiering

Kontaktperson