Brohamnsprojektet

Ny väg och järnväg till Umeå Hamn

Umeå hamn

En ny sträckning av järnvägen och E12 för att möta kraven på ökade gods- och persontransporter.

Umeå hamn som hanterar 2,2 miljoner ton gods årligen är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. För att klara de ökande gods- och persontransporterna inom hamnområdet har en ombyggnad och tillbygnad av av järnvägen och väg E12 inom området genomförts. Den nya anläggningen stod klar i november 2013 och är nu klar för trafikering.

Hamn- och sjöfartsutvecklingen går mot allt större fartyg, ökade kombitransporter och containerisering av industrins transporter. För dessa transportsystem måste väg och järnväg kopplas till sjöfarten och hamnarna på ett bra sätt. Den befintliga väg E12 hade vära kurvor, med flera in- och utfarter, restriktioner kring oljehamnen samt dispenstransporter från hamnen. Vägen gick också nära flera oljecisterner vilket är en riskfaktor vid olyckor.

Med en ny väg och järnväg till Umeå hamn ökar nu trafiksäkerheten, hamnområdet med dess kunder kan fortsätta att utvecklas och regionen får ett effektivare transportsystem som gynnar miljövänliga transportsätt.

Umeå Kommun är projektets huvudägare. INAB bidrog med projektledning.

Vad och varför

Ny väg och järnväg till Umeå hamn för att effektivisera godshantering och transporter i hamnen samt för att öka säkerheten.

Finansiering

Logo EU