Hillskär

Infrastruktur för effektiv samordning av transportslag i Umeå hamn

Umeå hamns intermodala järnvägsterminal

Umeå kommun driver under 2017-2019 ett regionalfondsprojekt på Hillskär vid Kvarken Ports i Umeå. I projektets aktivteter ingår bland annat en ny godsterminal.

Projektet ska skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare godstransporter med bättre logistik i nord-sydlig och öst-västlig riktning, särskilt för råvarutransporter i regionen kopplade till färjan mellan Umeå och Vasa. En ny terminal kompletterar övriga terminaler i Västerbotten och utgör den sista länken i en fullt utbyggd terminalstruktur längs E12-stråket. Projektet upptagningsområde täcker in norra Sverige, Norge och Finland.

Planerade aktiviteter i projektet ska förbättra de multimodala kopplingarna mellan sjöfart och järnväg i hamnområdet. De förväntas bidra till ökad kapacitet, förkortade transporttider och minskade kostnader för regionens företag.

Följande två delmål är direkt kopplade till projektets huvudaktiviteter:

  1. Ny terminal på Hillskär
  2. Spår och elektrifiering

Det övergripande målet med projektet är att stärka konkurerrenskraften och tillväxten för näringslivet i övre Norrland. Projektet finansieras av Umeå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vad och varför

Nya terminalytor och spår samt elektrifiering - ny infrastruktur för mer effektiva och miljövänliga godstransporter och logistik i hamnen.

Finansiering

Logo EU