Intermodal High Capacity Transport

En förstudie med syfte att undersöka potentialen för att koppla ihop HCT-fordon med intermodala transporter

Projektet ska undersöka potentialen för att koppla ihop HCT (High Capacity Transport) med intermodala transporter. Projektet har ett starkt fokus på näringslivsdeltagande av transportfokuserade aktörer såsom terminaler och speditörer. Därtill har projektet representation av kommunala och regionala myndigheter med starkt intresse av att bidra till överflyttning mot intermodala transporter.

Sammanfattande projektbeskrivning

För att undersöka potentialen att koppla ihop HCT med intermodala transporter önskar vi i den här föreslagna studien kartlägga och identifiera förutsättningar och inventera möjligheter för form av lösningar i noder och regioner som har intermodala terminaler och etablerad intermodal trafik.

Fokus för studien är en kostnads- och resurseffektiv kombinerad godstransport som utnyttjar de olika trafikslagens fördelar fullt ut. Särskilt intressant är i detta sammanhang en minskad miljöpåverkan, framför allt minskade CO2–utsläpp. En hypotes är också att detta kan medverka till socialt hållbara transporter; en effektiv forsling med anpassade fordon kan vara ett sätt att motverka osund konkurrens från icke miljövänliga trailerdragare från låglöneländer.

Projektet kommer att resultera i ökad kunskap om på vilket sätt HCT kan fungera som en effektiv ”feeder” av gods till kombiterminaler och hur detta påverkar samhällsnyttan men framförallt är tanken att stimulera fler varuägare och transportörer att analysera deras möjligheter till dispens för längre fordon och därmed också öka överföringen av gods från väg till intermodalt.

Projektet kommer att stärka samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer och fungera som bas för fortsatt samarbete i kommande demonstrationsprojekt inom området. En slutrapport kommer att levereras i slutet av projektet.

Syfte

Detta projekt bygger på idén att förbättra effektiviteten för intermodala transportkedjor genom att tillåta dubbelekipage (HCT) till och från närmaste kombiterminal. Framförallt större varuägare har möjligheten till mer effektiv forsling genom godsflödenas storlek och frekvens. Dessutom skulle troligen omlandet för kombiterminalen kunna vidgas avsevärt. Projektet behandlar förutsättningarna för dispenser och föreskrifter i allmänhet men i synnerhet fokuserar projektet på att bedöma möjligheterna i termer av kostnadseffektivitet, miljöeffektivitet och kvalité samt ökande intermodala volymer. Inom ramen för denna förstudie kommer vi även att undersöka barriärer och eventuella svårigheter.

Mål

HCT-programmet tillsammans med CLOSERs temaområde Långväga multimodala godstransporter arrangerade i oktober 2019 en workshop på temat Hur kan längre fordon öka attraktiviteten för mer järnvägs- och sjötrafik? Resultat från workshopen, som samlade företrädare och intressenter inom området, sammanfattades i en enkel behovsanalys. De behov som listades sågs som centrala för att få ut de effekter och den påverkan som HCT kan bidra med för att skapa en ökad andel intermodala transporter. Nedan presenteras dels de summerade behov som framkom vid workshopen dels förslag på aktiviteter som bör ske för att möta behoven

Studiens övergripande mål är följande:

  • Att stärka effektiviteten och konkurrenskraften för intermodala transporter genom HCT-lösningar på väg i samspel med järnvägstransporter. Detta kommer bidra till överföring av gods från långväga vägtrafik till intermodal trafik. Förstudien kommer att studera möjligheter att effektivisera verksamheten och därigenom skapa lönsamhet i åkeribranschen, samtidigt som miljöbelastningen och belastningen av trafikapparaten minskas. Samtidigt kommer studien att identifiera de gemensamma nämnare som hindrar eller underlättar för- och eftertransport i samband med kombitransporter.
  • Skapa ytterligare stordrift som sedan kan ge än mer överföringseffekter p.g.a. marginalkostnadsstrukturen hos intermodala transporter.
  • Ökad kunskap hos beslutsfattare och policymakers då studien ger en övergripande bild av potentialen på nationell nivå.
  • Ökad kunskap och forskning om intermodal HCT som fenomen och koncept för ett övergripande transportsystem.
  • Stimulera till fler ansökningar och demonstrationsprojekt kring intermodal HCT.

Förväntat resultat

En ökad kunskap kring vad ett införande av HCT för närdistribution och framforsling till närmsta kombiterminal kan bidra till för att öka attraktionskraften hos transportköpare att ställa om från väg till intermodala transport upplägg

Vad är HCT

HCT står för High Capacity Transport och betyder godstransporter med hög kapacitet. I praktiken tittar man på lastbilar (längre och tyngre) som kan ta mer last och därmed minska mängden koldioxidutsläpp.

Om CLOSER

CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.

Vad och varför

Ett samarbete med akademi, näringsliv, transportörer och kommunala myndigheter för att stärka effektivitet och konkurrenskraft för intermodala transporter genom HCT-lösningar.

I korthet

Projekttid

2020-2021

Samarbetspartners

CLOSER/Lindholmen Science Park

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Kontaktperson