Midway Alignment

Investeringar för anpassning till ny färja

Umeå hamn

Trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, säkrar denna strategiska länk men kräver samtidigt en anpassad pir, kaj och färjeterminal fär att kunna angöra Umeå hamn.

Den nya färjan fordrar ombyggnationer och anpassningar av befintlig landinfrastruktur och kommer att innebära ökad effektivitet och mijlövänligare lösningar. Projektet syftar till att möjliggöra en funktionell övergång mellan land och färja, öka kapaciteten och utöka antalet funktioner (bl a landström, hantering av gråvatten mm) på ytorna kopplade till färjan.

Den nya landinfrastrukturen som projektet resulterar i kommer tillsammans med den nya färjan att knyta ihop E12-stråket och utgöra grunden för en uppgraderad och hållbar transportlänk. Projektet innebär att färjeförbindelsen över Kvarken utvecklas till en miljövänlig, funktionell och attraktiv transportlösning. Detta kommer bland annat att bidra till ändrade transportmönster i området, ökning av resande och godstransporter,
ett mer miljöanpassat transportalternativ, näringslivets tillväxt och utökat kulturellt och socialt utbyte i regionen.

Projektet bidrar till ERUF-programmets mål "Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag, till nytta för näringslivet", samt delstrategin "En tillgänglig och utåtriktad region" i Västerbottens RUS.

Mål i projektet

1. Stärka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet i norra Norge, Sverige
och Finland genom att skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare person- och godstransporter med bättre logistik (särskilt för varutransporter i regionen och transporter kopplade till färjan) i nord-sydlig
och öst-västlig riktning.

2. Genomföra åtgärder för att möjliggöra och utveckla miljövänliga funktioner samt smidiga kopplingar mellan land och färja och därmed uppnå en hållbar och attraktiv transportlösning för både gods och passagerare.

Förväntade effekter på lång sikt

Åtgärderna i projektet kommer att öka transportlänkens konkurrenskraft vilket på sikt innebär ökade volymer och ytterligare stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar färjeförbindelse över Kvarken. Detta innebär förutsättningar för ökad sammanhållning mellan Sverige och Finland och stärkt samverkan mellan två dynamiska, exportintensiva och växande regioner på ömse sidor Kvarken. Det gynnar och stärker också hela det öst-västliga E12-stråket som stäcker sig från Norges kust, genom Sverige och Finland.

Projektet förväntas bidra till EU2020-målet om klimatförändring och hållbar energiförsörjning genom att verka för minskade utsläpp av växthusgaser, liksom till ERUF-programmets mål "Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag, till nytta för näringslivet", samt delstrategin "En tillgänglig och utåtriktad region" i Västerbottens RUS. I prioriterat RUS-område, 6.1 Förbättrad systemfunktion och kapacitet i transportinfrastrukturen, lyfts vikten av utvecklad intermodalitet och överflyttning till mer miljövänliga transportslag fram. Västerbottens länstransportplan 2018-2029 redovisar länets och regionens behov av infrastruktur, och prioriterar tydligt insatser för en väl fungerande öst-västlig förbindelse i E12-stråket. Sammantaget är 50+100 mkr avsatta i förslaget till ny plan, för att stärka landinfrastrukturen kopplad till färjeläget samt investeringar kopplade till infrastrukturen i Umeå hamn.

Projektet finansieras av Umeå kommun, Västerbottens länstransportplan och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vad och varför

Anpassning av färjeterminal och pir till Wasalines nya passagerarfärja för att skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare person- och godstransporter.

I korthet

Projekttid

2018-2021

Projektägare

Umeå Hamn AB

Finansiering

Logo EU

Kontaktperson

Samarbetspartners

Umeå Hamn AB