Nordic Intermodal Short Sea

Samverkansprojekt med syfte att utveckla närsjöfarten i Östersjön

Fartyg i Umeå hamn

Projektet Nordic Intermodal Short Sea är ett samverkansprojekt med syfte att utveckla närsjöfarten i Östersjön Detta för att kunna erbjuda regionens varuägare optimerade fraktmöjligheter som matchar behov och efterfrågan.

I linje med regeringens godstransportstategi

Sveriges regering har ett tydligt mål med att minska växthusgasutsläppen med minst 70% senast 2030 jämfört med 2010. Godstransportstrategin ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart samt vara en plattform för fortsatt samverkan inom godstransportområdet.

En stor andel gods som rör sig till och från vår region transporteras fortfarande på gummihjul. Detta är något som projektet avser att minimera genom att utveckla logistiklösningar med sjöfart i huvudsak men även med järnväg.

Detta projekt ligger därmed i linje med regeringens mål då man strävar efter att hitta effektiva och långsiktiga logistiklösningar som gynnar det regionala näringslivet så väl som miljön genom att använda en större del av sjöfartens kapacitet och nyttja järnvägens potential.

Tidsplan och arbetsgång

Projektet inleddes med en förstudie under 2020 för att kartlägga godsflöden och bygga upp en godsflödesdatabas. Man har även analyserat potentiella mottagarhamnar och rederier.

Vidare fortsätter arbetet med att utveckla en transportlösning som matchar behoven som uttryckts i kontakter med näringslivet i regionen

Målbilden är att när projektet avslutas 2023 finns en långsiktigt hållbar transportlösning via sjöfart tillgänglig för regionens näringsliv.

Regionalt samarbetsprojekt

Projektet leds av INAB. Projektgruppen består av representanter från Kvarkenhamnar AB, ILC i Storuman AB och externa specialistkonsulter.

Projektet delfinansieras av Region Västerbotten.

Vad och varför

Etablering av ny godstransportlinje från någon av regionens hamnar för att optimera godsflöden och flytta godstransporter från väg till sjö och järnväg.

I korthet

Projekttid

2021-2023

Finansiering


Projektet delfinansieras av Region Västerbotten

Kontaktperson