Norrbotniabanan

Delen Dåva-Gryssjön inklusive resecentra i Sävar

Älv med en järnvägsbro

Hösten 2018 togs det första spadtaget för Norrbotniabanan. Ett viktigt startskott för ett mycket efterlängtat projekt i Sverige som drivs av Trafikverket. Bygget i full gång och förutom 27 mil järnväg mellan Umeå och Luleå kommer det även att byggas vägar, resecentrum och regionalstationer.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Umeå kommun är 28 kilometer och består av två järnvägsplaner: Umeå-Dåva och Dåva-Gryssjön. I Sävar planeras det för en regionaltågsstation. Norrbotniabanan är ett stort projekt där både stat och kommun samverkar. Parallellt med Trafikverkets arbete med järnvägsplanerna driver Umeå kommun samhällsutvecklingsfrågor kopplat till bygget av Norrbotniabanan.

Sträckan Dåva-Gryssjön

Järnvägslinjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida. Hösten 2020 har Trafikverket arbetat med att färdigställa järnvägsplanen. Efter årsskiftet kommer Trafikverket att presentera sitt förslag till järnvägsplan och senare under våren kommer den att ställas ut på granskning. Umeå Kommun arbetar fram en fördjupad översiktsplan och underlag för kommande detaljplanering.

INABs uppgift är att bevaka och samordna kommunens intressen gentemot Trafikverket. Detta innebär bland annat att tillsammans med Trafikverket ta fram genomförande och finansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket för att klargöra vem som gör vad och vem som bekostar de oika byggdelarna.

Regionaltågstation med resecentra i Sävar

Umeå kommun arbetar i dagsläget med den fördjupade översiktsplanen. Det nya resecentrat etableras i närheten av befintligt centrum för att optimera tillgängligheten och knyta ihop centrat med övriga samlingslokaler, butiker och service för att nå visionen om ett levande område.

INAB är involverade i den fördjupade översiktsplanen för Sävar, samt hur utformning av resecentra med intilliggande ytor och verksamheter skall bli.

Under våren 2021 kommer man arbeta fram planer, bestämma utformning av Kungsvägen och vad som skall finnas på plattformen i Sävar. Beslutsunderlaget skall sedan ingå i det förfrågningsunderlag som Trafikverket tar fram och sedan handlar upp och bygger för kommunens räkning med kommunens budget,

Tidsplan

Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå– Skellefteå. I den nationella trafikslagsövergripande planen för transport- infrastrukturen för 2018–2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, Umeå–Skellefteå. Byggstart för sträckan Umeå–Dåva, ägde rum hösten 2018. Trafikverket arbetar nu med järnvägsplanen för sträckan Dåva–Gryssjön där granskningshandlingen med det slutliga planförslaget beräknas kunna ställas ut under slutet av 2020. För sträckan Dåva–Skellefteå är byggstart planerad till tidigast 2024. Trafikstart för Norrbotniabanan etapp 1, Umeå-Skellefteå, beräknas till 2030.

Om Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet. Den nya järnvägen kommer att förstärka godstrafiken och möjliggöra persontrafik längs Norrlandskusten.

Vad och varför

Delsträcka i Norrbotniabanans etapp 2 samt resecentra i Sävar, för att öka järnvägens kapacitet, sänka transportkostnader och restider samt bidra till miljönytta.

Ansvar

Trafikverket ansvarar för byggandet av Norrbotniabanan och INAB ansvarar för byggandet av resecentra i Sävar.

Norrbotniabanan i korthet

Total järnvägssträcka

27 mil

Byggstart

2018

Byggtid

12 år

Kostnad

29 miljarder

Kontaktpersoner