Renovering av Umeå C

För ett hållbart resande i en växande Umeåregion

Umeå centralstation

År 2011 påbörjade föregående ägare en renovering av stationshuset på Umeå C. INAB har ansvarat för att fortsätta renoveringsarbetet med Rekab som entreprenör. Renoveringen av väntsalen är nu klar.

Byggnadsminne som har restaurerats varsamt

Stationen som byggdes 1895-1896, är sedan 2015 ett byggnadsminne. Det innebär att vård- och underhållsarbeten som berör skyddade delar ska planeras och utföras i samråd med Länsstyrelsen. Det ska göras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Utvändigt är stationens exteriör välbevarad och har genomgått få genomgripande förändringar. Invändigt har dock flera ändringar gjorts genom åren. Under 2011 revs bottenvåningens sentida lättväggar, undertak, ytskikt och tekniska installationer bort och mycket av den ursprungliga planlösningen och ytskikten blev återigen synliga.

Samma år renoverades delar av väntsalen och passagen till spåren. Det gjordes inför att byggnaden skulle tas i bruk för persontrafik på Botniabanan och pendeltåg till Vännäs och Lycksele. Redan då planerades för att även de resterande delarna av bottenvåningen skulle renoveras men av olika anledningar blev det inte av. Arbetet återupptogs av INAB.

Större väntsal och ramp för bättre tillgänglighet

Renoveringen innebär i stora drag att den västra delen av bottenvåningen har inretts som väntsal med nya toaletter och att den östra delen har förberetts för kioskbutik och servering. Huvudentrén har gjorts tillgänglig med en ny ramp. Befintliga ytterdörrspartier av aluminium har bytts ut mot nya trädörrar med utformning enligt originalritningarna från 1895.

Mot järnvägen har de ursprungliga lägena för dörrar respektive fönster återställts, vilket innebär att fasaden återfått sin ursprungliga symmetri. Ambitionsnivån har varit att så mycket som möjligt av byggnadens äldre utseende och karaktär ska bevaras och återställas. Varsamma lösningar har sökts för att möta nutida krav.

Samråd med antikvariska experter

Renoveringen genomfördes som en totalentreprenad, vilket innebär att den antagna entreprenören Rekab detaljprojekterade utförandet. Länsstyrelsen hade som villkor att den som detaljprojekterar fortlöpande ska stämma av med den antikvariska experten. Detaljprojekteringen godkändes av Länsstyrelsen innan arbetet påbörjades och material samt tillverkning beställdes.

I korthet

Renovering klar

2016

Kostnad

32 milj

Ett byggnadsminne

I februari 2015 beslutade Länsstyrelsen att stationshuset för Umeå C skulle bli ett byggnadsminne enligt kulturlagen.

Att stationshuset fortfarande kan användas för sitt ursprungliga ändamål förstärker det kulturhistoriska värdet.