Isabella Forsgren Infrastrukturstrateg hos INAB

Isabella Forsgren Infrastrukturstrateg hos INAB

INAB - Lokalt, regionalt och internationellt arbete

En viktig uppgift för det kommunala och på många sätt lokalt förankrade bolaget INAB är att bidra till att marknadsföra Umeås infrastruktur ut i världen och att stärka kommunens position i olika strategiska nätverk - för vad skulle våra hamnar och terminaler ha för funktion utan andra hamnar och terminaler att länkas samman med?

Isabella Forsgren är civilingenjör i botten, sedan 2014 infrastrukturstrateg på INAB och en av dem som arbetar med frågor som ligger på en mer övergripande nivå, där genomförandet ofta ligger längre fram i tiden. Hon har ett finger med i den praktiska planeringen av sådant som järnvägsdragningar och terminaler, men koordinerar även de berörda inom kommunen vad gäller samarbete och de förhandlingar som krävs mellan dem. När det till exempel handlar om den nu aktuella Norrbotniabanan står INAB för koordineringen gentemot Trafikverket och där är mer än tio kommunala verksamheter involverade. En annan uppgift som Isabella Forsgren har på sitt bord är att underhålla kontakterna på regional, nationell och EU-nivå, samt att ha koll på vilka finansieringsmöjligheter som finns för de infrastrukturprojekt som ska genomföras. För att få chans till dessa pengar gäller det att hela tiden att kunna bidra med bra underlag och lyfta fram Umeå.

– Det är viktigt att vi medverkar i olika projekt och sammanhang och därmed finns med på kartorna, säger hon.

– Umeå hamn är till exempel utsedd till `Comprehensive Port´ i EU:s nätverk, den enda i länet, vilket betyder att den har status som en mer omfattande och större hamn.

Isabella Forsgren berättar vidare om några av de senaste projekten: Arbetet med den nu aktuella Kvarkenförbindelsen började som ett EU-projekt, Midway Alignment of the Bothnian Corridor, som fortfarande delvis rullar inom projektet MABA II. Projektet E12 Atlantica Transport är nyligen avslutat och handlade om samverkan mellan aktörer i Norge, Sverige och Finland i syfte att stärka och utveckla transportstråket E12. Dessutom pågår en förändring av det som kallas Sidenvägen, med olika transportvägar mot Kina där Kvarkenlänken kan bli en viktig öst-västlig förbindelse. Idag går järnvägstransporter regelbundet från Finland till Kina och där finns det goda möjligheter för Umeå att kopplas på.

Vidare har EU-kommissionen nyligen föreslagit en förlängning av godskorridorerna Scandinavian Mediterrainian och North Sea Balatic, vilka idag slutar i höjd med Stockholm respektive Helsingfors. De ska fortsätta upp genom Sverige och Finland för att stråla samman i Haparanda/Torneå - även Narvik finns uppkopplat i den föreslagna korridorsförlängningen.

– Det sista är ett otroligt viktigt förslag för hela norra Sverige, Norge och Finland, vilka plötsligt finns med på EU:s kartor och förslaget betyder även mycket för det fortsatta arbetet med att utveckla infrastrukturen i Umeå, säger Isabella Forsgren.

Sammanfattningsvis: Det pågår ett intensivt arbete med olika samarbetsprojekt, både i riktning öst-väst och söder-norr.

– Det blir en del videomöten och arbetsresor, bekräftar Isabella Forsgren.

Publiceringsdatum