Umeå hamn

Flygbild över Umeå hamn

Framtidens hamn byggs i Umeå – investeringar på över 1,4 miljarder fram till 2026

Umeå bygger framtidens hamn och bäddar för morgondagens transportlösningar. Bara inom de kommande fem åren genomförs investeringar på över 1,4 miljarder med avsikten att stärka Umeå som Europas nordligaste logistiknod för intermodala transporter – en effektiv kombination av sjö, järnväg och väg.
- Vi tror på sjöfartens ökade betydelse som framtida transportmedel, säger Fredrik Lundberg, VD för Umeå Kommunföretag och tillförordnad VD för Umeå Hamn AB.

Umeå har med sina logistikanläggningar och strategiska placering en stark position i transportsystemet.

- De nationella godstransportprognoserna visar att sjöfarten kommer stå för den största volymökningen framöver. Samtidigt pågår en utveckling inom sjöfarten som innebär större och mer djupgående fartyg och ett högre nyttjande av containers. Detta innebär att Umeå hamn måste anpassas för dessa förutsättningar, säger Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg på INAB.

Ökande godsvolymer och större fartyg samt regeringens nationella godstransportstrategi från 2018, som innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70% senast 2030 jämfört med 2010, är några av flera orsaker till att hamnar efter norrlandskusten idag investerar och utvecklar sina verksamheter.

- Många företag i regionen gör affärer på en global marknad. Därtill görs flera satsningar inom industrin där alla är beroende av klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter. Här ser vi ett stort behov av att tillhandahålla en hållbar infrastruktur där Umeås hamn är en mycket viktig nod, säger Fredrik Lundberg.

- De projekt som pågår och ska påbörjas i hamnen innebär stora förbättringar. Dels har vi renoveringsbehov, men framförallt ska vi rusta för framtiden. Då vi ser att allt blir större och mer effektiviserat krävs bland annat kraftigare kajer. SCA Obbolas planerade produktionsökning kommer att innebära en stor ökning av godsflödet genom hamnen. Dessutom får vi många förfrågningar kring lagringsytor, en ökande virkestransport och specialgodshantering så trafiken kommer definitivt att öka, säger Stefan Rehn på Kvarken Ports AB, driftchef i Umeå hamn.

Just nu pågår ombyggnad av färjeterminalen, färjepiren samt ytor runt omkring för att kunna hantera Wasalines nya färja som tas i bruk våren 2021. Färjan är en av världens modernaste och mest miljövänliga passagerarfärjor och kommer trafikera Umeå-Vasa. Den nya färjan har dessutom en större lastkapacitet, jämfört med den tidigare, för att täcka den ökande efterfrågan på godstransporter.

Hamnens järnvägsterminal, Terminal Hillskär, är dessutom färdigställd och redo att hantera gods.

- Från och med nu och fram till 2026 kommer det råda en mycket hög aktivitet inom hamnområdet då detta ska utvecklas och förbättras. Målet är att bygga framtidens hamn och därmed stärka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet i de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland genom att skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare person- och godstransporter med bättre logistik och ökad multimodalitet, säger Isabella Forsgren.

Publiceringsdatum