PASSAGERARGÅNG UMEÅ HAMN

Den gamla passagerargången har rivits och den nya tar form. Den nya gången är ca 2 m högre än den gamla för att passa mot nyare färjor.

Bygget av framtidens hamn i Umeå intensifieras

Umeås hamn befinner sig i en mycket intensiv utvecklingsperiod som sträcker sig ända fram till 2026. Hela hamnområdet omfattas av olika byggprojekt samtidigt som de normala verksamheterna fortlöper vilket innebär en ökad aktivitet där människor, byggtrafik och pågående verksamhet ska samsas om samma ytor. I sommar anländer Wasalines nya passagerarfärja och ytterligare ett byggprojekt startar i maj.
- Säkerheten är a och o. Den vanliga verksamheten ska fortlöpa samtidigt som flera delar av området är en byggarbetsplats. Vi verkar för att allt ska fungera så smidigt och säkert som möjligt och vi är tacksamma för den förståelse och respekt allmänheten visar genom att inte vistas i området utan ärende, säger Mikael Isaksson, VD för Umeå Hamn AB.

Investeringarna i hamnen gynnar hela regionen då mycket av regionens godsflöden passerar Umeå hamn. Dagens större fartyg, ökande containervolymer och den godsöverflyttning som sker från väg till sjöfart och järnväg kräver en mer optimerad infrastruktur i hamnen. Samtidigt som stora delar av hamnen och dagens kajer byggdes på 60-talet och är i behov av upprustning.

- Arbetet med framtidens hamn har bara börjat med bygget som anpassar färjeterminal och pir för den nya färjan. I maj är det byggstart för projektet som ska anpassa ytorna runt terminalen där bland annat E12:an kommer påverkas då den ska få en annan dragning i området. Under 2022 startar arbeten i den inre hamnen vilka är viktiga och omfattande projekt, säger Mikael Isaksson.

Inom de kommande fem åren genomförs investeringar på 1,4 miljarder i Umeå hamn med avsikten att stärka Umeå som Europas nordligaste logistiknod för intermodala transporter – en effektiv kombination av sjö, järnväg och väg. Umeå har med sina logistikanläggningar och strategiska placering en stark position i transportsystemet.

- Satsningarna i hamnen och på Umeås övriga infrastrukturanläggningar ligger i linje med Umeås höga, men tydliga ambitioner, om att om att ha 200 000 invånare år 2050 och vara klimatneutrala till år 2040. Det känns otroligt inspirerande att vara med i utvecklingen av vår region där Umeå visar på en tydlig vilja att bidra med sin del till att uppnå de globala målen, säger Mikael Isaksson.

Publiceringsdatum