Dåva terminal

– effektiva logistiklösningar längs Norrbotniabanan

Järnvägsterminal på Dåva företagspark

Bolaget Dåva Terminal AB planerar och bygger en ny järnvägsterminal på Dåva Företagspark. Projektet inleddes under 2020 och terminalen beräknas vara klar sommaren 2023.

Storskaliga satsningar på gods- och logistikinfrastrukturen har genomförts i Umeå och Västerbotten de senaste åren. Det handlar om utbyggnaden av NLC Terminal/Umeå godsbangård, NLC Park och investeringar i Umeå hamn. Till det kommer en planerad upprustning av Tvärbanan mellan Umeå och Storuman, en ny omlastningsterminal i Stensele och pågående utveckling av terminalstrukturen i Lycksele.

Det strategiska logistiknav kring NLC som just nu växer fram kommer att spela en viktig roll i det nordiska transportsystemet. En järnvägsanslutning till Dåva företagspark är därför en naturlig utveckling av NLC och medger tillsammans med upprustningen av Tvärbanan viktiga systemeffekter som stärker såväl Botniabanan som en framtida Norrbotniabana. Nya möjligheter att t ex importera biomaterial sjövägen skapas och det finns en strategisk koppling till satsningarna i Umeå hamn som bl a innehåller en lösning för omlastning sjöfart/järnväg.

En komplettering av logistiken till Dåva företagspark med en järnvägsförbindelse skapar möjligheter för Umeå och regionen att konkurrera i den pågående energiomställningen och hantera de volymer som kommer att behövas i framtiden.

Om terminalen

Terminalen är planerad i områdets norra del. Det innebär goda möjligheter att utveckla nya verksamheter i anslutning till terminalen samt goda förutsättningar att förlänga spåren norrut genom området vartefter behoven uppstår. Det kommer att vara en så kallad öppen terminal med transparent prissättning och möjlighet för alla aktörer att nyttja den. Inledningsvis planeras terminalen med två kortare hanteringsspår samt en intilliggande terminalyta. Terminalen kommer att vara elektrifierad och all hantering ska kunna ske med elektriska linjelok och endast lokpersonal. Terminalen ska smidigt kunna nås av tåg både söder- och norrifrån.

Framtida volymer

En järnvägsanslutning innebär stora utvecklingsmöjligheter för verksamheterna inom Dåva Företagspark. Nuvarande volymer skulle kunna utökas med leveranser från andra regioner inom landet samtidigt som möjligheter till utveckling av helt nya verksamheter och nya aktörer blir möjlig.

Umeå Energi har förberett den nya kraftvärmeanläggningen så att den kan sammankopplas med en ny enhet för ett bioenergikombinat som skulle bli unikt vad beträffar energieffektivitet. En sådan anläggning skulle kräva mycket stora volymer träråvara som inte finns i närregionen, utan måste tas från Norrlands inland, alternativt importeras från Canada, de baltiska länderna eller Ryssland.

Beroende på anläggningsstorlek kan volymbehovet uppskattas till cirka 750 000 ton per år. Till detta kommer transporter ut från anläggningen. Denna volym kan uppskattas till 50 000 ton i form av flytande fordonsbränsle, aska, gröna kemikalier och andra produkter från processen.

Dåva företagspark

Dåva företagspark är belägen ca en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Anläggningen etablerades i början av 1970-talet för omhändertagande av avfall. Företagsparken ligger i ett område som varken är klassat som riksintresse för friluftsliv, kultur eller naturvård och har unika geologiska förutsättningar att hantera avfall som fordrar syrefri miljö. Området har en stor skyddszon med avseende på störningar från buller och lukt. Sedan starten har företagsparken vuxit kraftigt. Sammantaget är ett tiotal företag inriktade på materialåtervinning och forskning etablerade i området. Områdets tillväxtpotential bedöms stor.

Total hanteras idag ca 700 000 ton gods/ år i området. Det handlar om ca 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.

Norrbotniabanan

Bygget av Norrbotniabanans första etapp upp till Dåva företagspark är i full gång. Norrbotniabanan med en järnvägsanslutning till Dåva Företagspark innebär stora möjligheter att utveckla området men också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg. INAB samordnar kommunens arbete med koppling till Norrbotniabanan.

Vad och varför

En järnvägsterminal med två industrispår som ger Dåva Företagspark möjligheter att fortsätta växa och utvecklas.

I korthet

Projekttid

2020-2023

Spårlängd etapp 1

400 m

Terminalyta etapp 1

400x40 m

Entreprenör

BDX

Finansiering

Logo EU

Kontaktpersoner