Umea Port of the Future

- for sustainable transports and modal shift in the Scan-Med Core Network Corridor

Umeå hamn

Det övergripande målet med projektet är att stärka EU:s inre marknad genom att förbättra kapaciteten för sjötransporter via Umeå hamn, främja den industriella expansionen i norra Europa och samtidigt minska miljöpåverkan från transportsystemen.

Projektet sker i Umeå hamn, Sverige, som ingår i det övergripande TEN-T-nätet inom EU. Det syftar till att projektera planerade investeringar för Södra kajen och muddring av farleden. Det innebär att genomföra nödvändiga tekniska
studier, kostnads- och nyttoanalyser samt miljöstudier för att uppgradera hamnens kapacitet som ett svar på den industriella expansionen i region.

Dessa studier är förberedande för de arbeten som ska genomföras i framtiden (inte en del av det nuvarande projektet) och omfattar byggandet
av nya kajer, optimering av intermodal infrastruktur i hamnen och anpassning av farled.

Projektet är indelat i fem delar

WP1 - Kajstudier

  • Projektering av Södra kajen
  • Utredning och projektering av landström (Elektrifiering av Umeå hamn)

WP2 - Infrasruktur internlogistik

  • Övergripande transport-/logistikutredning
  • Projektering väg och hamnentré
  • Projektering järnvägsspår

WP3 - Muddring farled

  • MKB muddring inkl. miljötillståndsansökan
  • Projektering för mudring i hamnområde
  • Simulering farled till Umeå hamn

WP4 - Lönsamhetsanalys

WP5 - Projektledning och kommunikation

I korthet

Vad och varför

Att utreda och projektera planerade investeringar i Umeå hamn för att förbereda för kommande byggarbeten.

Projekttid

2022-2024

Budget

3,98 milj €

EU-stöd

1,99 milj €

Finansiering

Kontaktperson

Samarbetspartners

Umeå Hamn AB
Kvarken Ports